ผลงานวิจัยคณาจารย์จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
  พลังงาน ก๊าซ น้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน
อาหาร เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม ยา สมุนไพร
พอลิเมอร์วัสดุ นาโน แก้ว ยาง คอนกรีต เส้นใย โลหะ
เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย เครื่องหอม สีทา สิ่งเคลือบ
อุปกรณ์ ไฟฟ้า การแพทย์ การเกษตร ซอฟต์แวร์
สาธารณูปโภค เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณี
การจัดการ น้ำเสีย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ