ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและสร้างกังหันลมขนาดเล็กแบบประหยัด
Library Call : ส4827
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้ กล่าวถึง การทดลองเพื่อศึกษาสมรรถนะของกังหันลมแกนดิ่ง (Vertical axis windmill) ที่มีโครงสร้างง่าย ราคาถูก สามารถถูกสร้างโดยชาวบ้านที่ไม่มีความชำนาญทางช่างได้ จากการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ได้เลือกสร้างแบบจำลองของกังหันลมแกนดิ่งขึ้น เพื่อทดลองในอุโมงค์ลม 3 แบบ และทำการทดลองในข่วงความเร็วลมระหว่าง 7-14 เมตร/วินาที ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 1. แบบ Savonious มีลักษณะใบรับลม (blade) เป็นทรงกระบอกกลวงครึ่งซีกสองอันที่ติดอยู่คนละข้างของเพลา วางเยื้องกันและหันหน้าเข้าหากัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดจุดบอด จึงสร้างให้มีมีชุดรับลม 3 ชุดติดตั้งซ้อนบนเพลาเดียว โดยแต่ละชุดทำมุม 60 องศาตามเข็มนาฬิกากับชุดถัดไปตามลำดับ กังหันลมแบบนี้หมุนด้วยความเร็วเชิงเส้นที่ปลายใบรับลม (tip speed) สูงสุดเท่ากับ 1.24 เท่าของความเร็วลม และมีประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 13.60 ของพลังงานสูงสุดตามทฤษฎี 2. แบบ Eybrid มีลักษณะใบรับลมที่มีพื้นที่หน้าตัดรูปอากาศพลศาสตร์ (airfoil) สมมาตรแบบ NCA 0020 จำนวนสองใบ กังหันลมแบบนี้หมุนด้วยความเร็วเชิงเส้นที่ปลายใบรับลมสูงสุดเท่ากับ 0.56 เท่าของความเร็วลมและมีประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 1.47 ของพลังงานสูงสุดตามทฤษฎี แต่มีข้อเสียที่สำคัยมากคือ เป้นกังหันลมแบบที่ไม่สามารถเริ่มต้นหมุนได้เองไม่ว่าลมจะพัดแรงเท่าใด