ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดน้ำมันดินจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันจากชีวมวล โดยการรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
Library Call : 542031
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : น้ำมันดินเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่เป็นปัญหาสำคัญในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของชีวมวล ที่จะก่อให้เกิดการเปรอะเปื้อน การกัดกร่อนและการอุดตันของอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการ การรีฟอร์มมิงน้ำมันดินด้วยไอน้ำถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมาก สำหรับการกำจัดน้ำมันดินที่จะเปลี่ยนน้ำมันดินที่เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ให้เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สที่ประกอบไปด้วย ไฮโดรเจน มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ในงานวิจัยนี้จะศึกษาการทำงานเบื้องต้นด้วยการจำลองระบบของปฏิกิริยารีฟอร์มมิงน้ำมันดินด้วยไอน้ำ โดยการสมมติฐานที่สภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ และคำนวณด้วยโปรแกรมแอสเพนพลัสเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม (อุณหภูมิและอัตราส่วนระหว่างไอน้ำกับคาร์บอน) ทราบแนวโน้มและเป็นแนวทางในการทดลองปฏิกิริยารีฟอร์มมิงน้ำมันดินด้วยไอน้ำ ในการศึกษานี้น้ำมันดินที่ใช้ประกอบไปด้วย โทลูอีน แนฟทาลีน ฟีนอล และไพรีน ที่มีองค์ประกอบที่ได้แตกต่างกันในการผลิตแก๊สซิฟิเคชันจากชีวมวลที่อุณหภูมิต่างๆ (700-900 องศาเซลเซียส) โดยการทดลองจะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปฏิกิริยารีฟอร์มมิงน้ำมันดินด้วยไอน้ำ เช่น อุณหภูมิ (450-650 องศาเซลเซียส) อัตราส่วนโดยโมลระหว่างไอน้ำกับคาร์บอน (1-5) ชนิดตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา (อะลูมินา แคลเซียมออกไซด์ และแมกนีเซียมออกไซด์) รวมไปถึงปริมาณโลหะที่ทำการโหลดลงไปบนตัวรองรับโดยใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากศึกษาพบว่า ผลที่ได้จากการจำลองระบบและการทดลองมีความสอดคล้องกัน ซึ่งอธิบายได้ว่าในการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงและอัตราส่วนระหว่างไอน้ำกับคาร์บอนที่สูง จะส่งผลให้ได้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนตามที่ต้องการมากขึ้น และพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา 20%Ni/Al2O3 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสำหรับปฏิกิริยารีฟอร์มมิงน้ำมันดินด้วยไอน้ำ