ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ความว่องไวของไททาเนียขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์โดยการสลายตัวด้วยความร้อนของไททาเนียมนอร์มัลบิวทอกไซด์สำหรับการย่อยสลายซึ่งถูกเร่งด้วยแสงของยาปราบศัตรูพืชแบบฟีนิลยูเรีย
Library Call : 490205 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อานาเทสไททาเนียเตรียมได้ด้วยวิธีการสลายตัวด้วยความร้อนของไททาเนียมนอร์มัลบิวทอกไซด์ในตัวกลางอินทรีย์ อันได้แก่ 1,4-บิวเทนไดออล โทลูอีน และมิเนอรัลออยล์ สมบัติเชิงกายภาพของไททาเนียถูกตรวจวัดด้วยเทคนิค XRD SEM TEM และพื้นที่ผิว BET อานาเทสไททาเนียเกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียสโดยไม่มีเฟสอื่นปน เฟสอสัณฐานและการเกาะตัวกันของอนุภาคลดลงเมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์สูงขึ้น การเผาที่อุณหภูมิสูงจะช่วยเพิ่มความเป็นผลึกของไททาเนียไททาเนียที่เตรียมใน 1,4-บิวเทนไดออลจะให้ลักษณะความเป็นผลึกที่สูงกว่า และมีการเกาะตัวกันของอนุภาคน้อยกว่าไททาเนียที่เตรียมในโทลูอีนและมิเนอรัลออยล์ ความว่องไวของการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของไททาเนียที่สังเคราะห์ได้ถูกทดสอบด้วยการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการสลายตัวของสารประกอบ ฟีนิลยูเรีย ได้แก่ ไดยูรอน ลินูรอน และไอโซโปรทูรอน ไททาเนียที่ถูกเผาที่อุณหภูมิสูงให้ความว่องไวกว่าไททาเนียที่ไม่ได้เผา ซึ่งอธิบายได้จากความเป็นผลึกที่เพิ่มขึ้นของไททาเนีย ไททาเนียที่เตรียมใน 1,4-บิวเทนไดออลมีความว่องไวสูงกว่าที่เตรียมในโทลูอีนและมิเนอรัลออยล์ เนื่องจากลักษณะความเป็นผลึกที่สูงกว่าและการเกาะตัวกันที่น้อยกว่า โครงสร้างและความเสถียรของสารประกอบฟีนิลยูเรียมีผลต่ออัตราการสลายตัว ไอโซโปรทูรอนมีโครงสร้างที่ว่องไวมากกว่าและมีความเสถียรน้อยกว่าจึงทำให้เกิดอัตราการสลายตัวที่เร็วกว่าไดยูรอนและลินูรอน เกิดสารมัธยันส์ขึ้นในระหว่างกระบวนการ ปฏิกิริยาการสลายตัวซึ่งถูกเร่งด้วยแสงของสารประกอบฟีนิลยูเรีย สารที่เกิดขึ้นเกิดจากการเข้าทำปฏิกิริยาอนุมูลของไฮดรอกซีที่ตำแหน่งต่างๆ ของสารประกอบฟีนิลยูเรีย โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ตำแหน่งยูเรติกเป็นปฏิกิริยาหลักของกระบวนการนี้