ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเติมโลหะต่ออนุภาคสังกะสีออกไซด์ขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล
Library Call : ธ692.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของอนุภาคขนาดนาโนเมตรของสังกะสีออกไซด์ที่ถูกเติมด้วยโลหะ ซึ่งถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีโซลโวเทอร์มอล ซึ่งเป็นการแตกตัวด้วยความร้อนของสังกะสีอะซิเตทใน 1,4 บิวเทนไดออล ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โดยเครื่องมือ XRD, SEM, XPS และ UV/Vis การเติมแกลเลียม ทองแดง อลูมิเนียมและแมกนีเซียมอันเป็นโลหะตัวที่สองในปริมาณ ร้อยละ 0-12.5 อะตอมเข้าไปในผลึกของสังกะสีออกไซด์ในระหว่างการสังเคราะห์ด้วยวิธีโซลโวเทอร์มอลและการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-900 องศาเซลเซียสได้ถูกศึกษา พบว่าเมื่อแกลเลียมและอลูมิเนียมซึ่งถูกร่วมเข้าไปในโครงสร้างของสังกะสีออกไซด์มีผลต่อสมบัติของอนุภาคขนาดนาโนเมตรของสังกะสีออกไซด์ การเลื่อนไปทางสีน้ำเงินของเส้นสเปคตรัมการดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตของการเติมแกลเลียมและอลูมิเนียมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับชั้นอิเล็กตรอนจองผลิตภัณฑ์การเพิ่มปริมาณของแกลเลียมและอลูมิเนียมทำให้เกิดการเลื่อนออกไปมากยิ่งขึ้น การเติมโลหะตัวที่สองยังมีผลต่อรูปร่างของอนุภาคที่สังเคราะห์ได้ การให้ความร้อนมีผลให้เกิดการเลื่อนไปทางสีแดงของเส้นสเปคตรัมการดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตของสังกะสีออกไซด์ที่เติมแกลเลียมและอลูมิเนียม สำหรับการเติมทองแดงและแมกนีเซียมนั้น สมบัติของตัวอย่างที่สังเคราะห์มีลักษณะเหมือนกับสังกะสีออกไซด์ที่มาเติมโลหะ แต่เมื่อให้ความร้อนพบว่าเกิดการเลื่อนไปทางสีน้ำเงินของเส้นสเปคตรัมการดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตในตัวอย่างที่เติมแมกนีเซียม เนื่องจากสังกะสีออกไซด์และแมกนีเซียมเกิดการกลายเป็นโลหะผสมที่อุณหภูมิสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส การสลายตัวของเมทิลีนบลูด้วยการเร่งด้วยแสงและเส้นสเปคตรัมของโฟโตลูมิเนสเซนส์ได้ถูกใช้ในการศึกษาสมบัติของสังกะสีออกไซด์ที่เติมโลหะด้วยเช่นกัน