ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของชนิดของไอออนลบและสารลดแรงตึงผิวร่วมต่อการสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ซัลไฟด์ขนาดนาโนเมตรในไมโครอิมัลชัน
Library Call : อ515.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันการสังเคราะห์อนุภาคของสารกึ่งตัวนำในหมู่ II-VI ระดับนาโนเมตรได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมทั้งทางด้านการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา, อุปกรณ์ทางแสง, การใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย การสังเคราะห์อนุหภาคซิลค์ซัลไฟด์ระดับนาโนเมตรนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งการใช้เทคนิคของไมโครอิมัลชันก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีความได้เปรียบวิธีอื่นคือ ใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยไม่ต้องทำการทดลองที่อุณหภูมิ หรือความดันสูง และเครื่องมือที่มีราคาไม่สูงมากนัก ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาตัวแปรหลายตัวเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคซิงค์ซัลไฟด์ระดับนาโนเมตรที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ทั้งอิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวร่วม ไอออนลบ ความเข้มข้นของสารตั้งต้น อัตราส่วนโมลของน้ำต่อสารลดแรงตึงผิวและอุณหภูมิ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า อนุภาคระดับซิงค์ซัลไฟด์ระดับนาโนเมตรรูปร่างที่น่าสนใจ เช่น ท่อนาโน หรือ นาโนแบบแท่ง ได้ โดยจำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้น และค่าอัตราส่วนโมลของน้ำต่อสารลดแรงตึงผิวที่สูงพอ นอกจากนี้ยังพบว่าสารลดแรงตึงผิวร่วมที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถช่วยให้เกิดอนุภาคระดับนาโนเมตรรูปร่างเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น การเติมไอออนลบเช่น คลอไรด์และโบรไมด์ ลงไปในไมโครอิมัลชันจะสามารถช่วยให้เกิดอนุภาคระดับนาโนเมตรที่มีรูปร่างแบบแท่งและเข็มได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้บิวทานอลซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวร่วม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยายังมีผลกระทบต่อขนาดและรูปร่างของอนุภาค และเกิดอนุภาคระดับนาโนเมตรที่มีรูปร่างที่น่าสนใจ เช่น ท่อนาโน และเส้นใยนาโนที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กมากๆ ได้ เป็นต้น