ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรีย
Library Call : วพ.2553 / 5865 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการทดลองนี้ได้สังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยกระบวนการทางเคมี แล้ว นำไปแทรกในชั้นดินเกาลินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยจะใช้ตัวรีดิวซ์ที่ อ่อน 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ กรดแอสคอร์บิค น้ำตาลดี-กลูโคส และแสง UV เป็นตัวรีดิวซ์ให้ ไอออนเงินกลายเป็นอนุภาคเงินแล้วแทรกในชั้นดินเกาลินเพื่อเพิ่มสมบัติการต้านแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการรีดิวซ์อนุภาคเงินจะต้องขยายขนาดของชั้นดินด้วยไดเมทธิล ซัลฟอกไซด์ แล้วจึงนำไปผสมกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ในอัตราส่วน 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 1 wt % Ag/kaolin ผลการศึกษาพบว่า กรดแอสคอร์บิค เข้มข้น 0.4 M เป็นตัวรีดิวซ์ที่ เหมาะสม เนื่องจากร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณสูงและอนุภาคเงินที่ได้มีขนาดเล็ก วิเคราะห์เฟสองค์ประกอบของดินที่ผ่านการแทรกด้วยอนุภาคเงินแล้ว เรียกว่าซิลเวอร์เคลย์ ด้วยเทคนิค XRD วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค SEM และ TEM แสดงให้เห็นว่ามี อนุภาคเงินแทรกอยู่ในชั้นดินเกาลิน เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับอัตราส่วนของ wt % Ag/kaolin ตอนเริ่มต้น สุดท้ายศึกษาสมบัติการต้านแบคทีเรียชนิด E.coli ของซิลเวอร์เคลย์ที่เตรียมได้ ณ อุณหภูมิห้อง และซิลเวอร์เคลย์ที่นำมาผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง 1200 ? ด้วยเทคนิค spread plate เพื่อหาปริมาณต่ำสุดของอนุภาคเงินระดับนาโนในดินเกาลินที่แสดงผลต้าน แบคทีเรีย พบว่า 0.3 wt % Ag/kaolin แสดงผลการต้านแบคทีเรียทั้งที่อุณหภูมิห้องและ 1200 ? นอกจากนี้ ยังพบว่าผลการต้านแบคทีเรียที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค disc diffusion แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ค่าการต้านแบคทีเรียที่วิเคราะห์ได้จากการวัดเส้นผ่าศูนย์การของ inhibition โซน มีขนาด 17 และ 15 mm ที่อุณหภูมิห้องและ 1200 ? ตามลำดับ