ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของบรรยากาศในการแคลไซน์ต่อความบกพร่องที่ชั้นผิวของเซอร์โคเนียขนาดนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
Library Call : 501007  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลการผลึกเซอร์โคเนียร์ขนาดนาโนที่ใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งทำการผลิตโดยวิธีเซอร์โวลเทอร์มอล โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทำการศึกษาผลของบรรยากาศ (อากาศ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน) ในการเผาเซอร์โคเนียร์ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำไปทำการเคลือบฝังลงบนทังสเตนคลอไรด์และนำไปเผาภายใต้บรรยากาศอากาศอีกครั้ง ผลของการเผาเซอร์โคเนียร์ภายใต้บรรยากาศต่างๆ ส่งผลถึงคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตน/เซอร์โคเนีย และทำการศึกษาตัวรองรับเซอร์โคเนีย โดยใช้ XRD, BET, Raman spectroscopy, ESR, titration และ TEM เทคนิค พื้นที่ผิว BET ขนาดอนุภาคและองค์ประกอบโมโนคลีนิคของการทรีสตัวรองรับเซอร์โคเนียร์ อยู่ในช่วงระหว่าง 76 ถึง 95 ตารางเมตรต่อกรัม 3.5 ถึง 6.9 นาโนเมตร และ 21 ถึง 29 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักตามลำดับ ESR แสดงผลของความบกพร่อง F-center บนตัวรองรับเซอร์โคเนีย จะเพิ่มขึ้นเมื่อทำการเผาที่เผาที่บรรยากาศรีดิวส์มากขึ้น ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาของ ตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตน บนตัวรองรับเซอร์โคเนียที่ทำการทรีสที่บรรยากาศต่างๆ ทำการศึกษาในปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของไตรอะซิตินและเมทธานอล ค่าการกระตุ้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่พัฒนาเรียงตามลำดับดังนี้ WZ cal. H[subscript 2] (53%) > WZ cal. N[subscript 2] (40%) > WZ cal. O[subscript 2] (17%) = WZ cal. Air (16%) ผลที่ได้สอดคล้องกับค่าความเป็นกรดซึ่งทำนายโดยการไตเตรท ความเป็นกรดจะเพิ่มขึ้น ทำนายโดยวิธีไตเตรชัน และ Zr[superscript 3+] ทำนายโดย ESR การเพิ่มขึ้นของความเป็นกรดเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการกระจายตัวของ WO[subscript x] บนตัวรองรับเซอร์โคเนียร์