ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของพารามิเตอร์ในการสังเคราะห์และการเติมโลหะตัวที่สอง ต่อสมบัติทางกายภาพทางเคมีของเส้นใยไททาเนียม (IV) ออกไซด์ขนาดนาโนจากการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต 
Library Call : จ1175.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เทคนิคโซล-เจลและการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์ได้ถูกใช้ร่วมกัน เพื่อผลิตเส้นใยคอมโพสิทขนาดนาโนของไททาเนียม (IV) ออกไซด์กับพอลีไวนิลไพโรลิโดนจากสารละลาย ที่ประกอบด้วยพอลีไวนิลไพโรลิโดนและไททาเนียมเตตระไอโซโพรพอกไซด์ เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยคอมโพสิทที่ได้อยู่ในช่วง 145 ถึง 350 นาโนเมตร เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของพอลีไวนิลไพโรลิโดน เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเพิ่มขึ้นโดยมีการกระจายตัวของขนาดที่กว้างมากขึ้น การเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้าส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยลดลง แต่มีการกระจายตัวของขนาดที่แคบลง การเผาเส้นใยคอมโพสิทเหล่านี้ในอากาศที่อุณหภูมิ 500 ํC ส่งผลให้ได้เส้นใยอานาเทสไททาเนียขนาดนาโนที่มีรูไทล์ปะปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อย ความเป็นผลึกและปริมาณรูไทล์ของเส้นใยไททาเนียเพิ่มขึ้น ในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเมื่ออุณหภูมิการเผาในอากาศสูงขึ้น การเติมซิลิกอนลงไปในเส้นใยไททาเนียทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยลดลง ในขณะที่ความเป็นผลึก พื้นที่ผิว และความเสถียรทางความร้อนของเส้นใยเพิ่มขึ้น ในท้ายที่สุดการเติมซิลิกอนเข้าไปในเส้นใยไททาเนีย ส่งผลให้ได้ความว่องไวของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในการสลายตัวของเมทิลลีนบลูที่มีค่าสูงขึ้น