ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การจำลองกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันชีวมวลแบบออโตเทอร์มัลโดยใช้น้ำที่สภาวะยิ่งยวด
Library Call : 550278 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัญหาของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปัจจุบันมีปริมาณลดน้อยลงทุกทีและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวมวลถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสะอาดที่มีศักยภาพอย่างมาก และสามารถเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงได้อีกด้วย โดยผ่านการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันยังพบปัญหาในด้านการฟอร์มตัวของนํ้ามันดินและต้องใช้พลังงานสูงเมื่อมีการป้อนชีวมวลที่มีความชื้นสูง แต่ปัญหาทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันโดยใช้นํ้าที่สภาวะยิ่งยวดเนื่องจากสมบัติของนํ้าที่สภาวะยิ่งยวดจะสามารถละลายได้ดีกับสารประกอบอินทรีย์ต่างๆในชีวมวลได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันโดยใช้นํ้าที่สภาวะยิ่งยวดโดยดำเนินการให้มีการใช้พลังงานอย่างพอเพียงเพื่อลดพลังงานที่ให้กับระบบ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี แก๊สซิฟิเคชันแบบทั่วไปในการศึกษาได้ใช้ชีวมวลสองชนิดที่มีความชื้นแตกต่างกันคือผักตบชวากับฟางข้าว อีกทั้งในการจำลองกระบวนการได้ศึกษาพารามิเตอร์หลายตัวเช่น อุณหภูมิของแก๊สซิฟิเคชัน, ความเข้มข้นของชีวมวลและความดันที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบแก๊สผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของกระบวน ผลการจำลองกระบวนการพบว่า เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันแบบทั่วไปเหมาะสมกับกระบวนการที่ใช้ชีวมวลที่มีความชื้นน้อยเช่นฟางข้าว ขณะที่ชีวมวลที่มีความชื้นมากจะเหมาะสมกับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันที่ใช้นํ้าสภาวะยิ่งยวด อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังได้ทำการหาสภาวะการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันโดยใช้นํ้าที่สภาวะยิ่งยวด โดยระเบียบวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response surface methodology) โดยใช้วิธีการออกแบบเซ็นทรัลคอมคอมโพสิต (Central composite design)