ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของสภาวะการสังเคราะห์ของอลูมินาขนาดนาโนโดยวิธีการตกตะกอน ต่อความโปร่งใสของชิ้นงานอลูมินา
Library Call : 490878 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ผงอลูมินาที่มีขนาดผลึกในระดับนาโนเมตร สามารถสังเคราะห์ได้จากการเผาผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ ซึ่งสังเคราะห์จากวิธีตกตะกอน โดยได้ศึกษาปัจจัยของเวลาที่ใช้ในการเผาผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ เวลาที่ใช้ในการบดผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ ผลของการใช้คลื่นเหนือเสียงในระหว่างการสังเคราะห์ ผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ และการปรับเปลี่ยนพื้นผิวของผงอลูมิเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ด้วยสารลดแรงตึงผิว พบว่าการเผาผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 1200 ํC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ได้ผงอลูมินาในเฟสแอลฟาทั้งหมด แต่เกิดการเกาะติดกันของอนุภาคในปริมาณน้อย โดยที่การเผาผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิสูงในทันที สามารถลดการเกิดการเกาะติดกันของอนุภาคได้ เมื่อเทียบกับการเผาโดยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างช้าๆ จากอุณหภูมิห้อง ในขณะที่การบดอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ และการใช้คลื่นเหนือเสียงระหว่างผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ ช่วยให้อนุภาคของผงอลูมินาที่ได้มีการเกาะกันน้อยลง แต่การปรับเปลี่ยนพื้นผิวของผงอลูมิเนียมแอมโมเนียมคาร์บอนเนตไฮดรอกไซด์ โดยการเติมสารลดแรงตึงผิวก่อนนำไปเผาไม่สามารถช่วยลดการเกาะกันของอนุภาคได้ ผงอลูมินาที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปขึ้นรูปโดยเครื่องอัด และอัดความดันทุกทิศทางแบบเย็น จากนั้นจะถูกเผาผนึกในอากาศที่อุณหภูมิ 1350 ํC และเผาผนึกซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1500 ํC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปอัดความดันทุกทิศทางแบบร้อน พบว่าค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานอลูมินาที่เตรียมมาจากตัวอย่างต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 62-99% ของความหนาแน่นทางทฤษฎี โดยมีขนาดเกรนอยู่ในช่วง 0.5-1.7 ไมโครเมตร และชิ้นงานที่ได้มีค่าการผ่านของแสงที่ความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร อยู่ในช่วงประมาณ 30-60%