ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : พอลิเอทิลีนเคลย์นาโนคอมโพสิทที่ผลิตจากอินซิทูพอลิเมอร์ไรเซชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคโนซีน
Library Call : 541498  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พอลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งนิยมนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ราคาถูก รวมถึงมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างง่าย แต่อย่างไรก็ตามพอลิเอทิลีนยังมีคุณสมบัติบางประการที่เป็นข้อจำกัดต่อการใช้งาน เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ วิธีหนึ่งที่นิยมคือ การเติมสารปรุงแต่งลงในพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยเฉพาะการเติมสารปรุงแต่งที่มีขนาดนาโนเมตรลงในพอลิเมอร์ จะเรียกพอลิเมอร์นั้นว่าพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิท ซึ่งการเตรียมพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทด้วยวิธีอินซิทูพอลิเมอร์ไรเซชัน สารปรุงแต่งเกิดพันธะโดยตรงกับตัวเร่งปฏิกิริยาส่งผลให้สารปรุงแต่งกระจายตัวในพอลิเมอร์ได้ดี ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเติมสารปรุงแต่งนาโนเคลย์ต่อความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคโนซีนในปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของเอทิลีน รวมถึงศึกษาสมบัติของพอลิเอทิลีนเคลย์นาโนคอมโพสิทที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีอินซิทูพอลิเมอร์ไรเซชัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของนาโนเคลย์ 2 ชนิด (TOB_2 และ TOB_3) ปริมาณนาโนเคลย์ (5, 10, 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) และระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นกวนนาโนเคลย์กับตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมเมทิลอะลูมินอกเซน (30, 60, 90, และ 120 นาที) พบว่าเคลย์ TOB_2 ให้ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาสูงกว่า TOB_3 ปริมาณนาโนเคลย์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาลดลง โดยปริมาณเคลย์ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สามารถปรับปรุงสมบัติทางความร้อนและความเป็นผลึกได้สูงสุด และระยะเวลาที่ใช้ในการปั่นกวนที่มากขึ้นส่งผลให้ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาลดลงเล็กน้อย