ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : วิธีใหม่ในการสังเคราะห์สังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบนาโนด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตผสานกับโซลโวเทอร์มอล
Library Call : 501075 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สังกะสีออกไซด์คือสารกึ่งตัวนำที่มีสมบัติเชิงแสง ความร้อน และ อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ในงานวิจัยนี้ สังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบนาโนได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยเทคนิคการปั่น เส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตผสานกับเทคนิคโซลโวเทอร์มอล โดยขั้นตอนแรกสังกะสีอะซีเตตผสมกับพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ (พีวีเอ) ถูกสร้างให้เป็นเส้นใยนาโนโดยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต หลังจากนั้นเส้นใยผสมถูกนำไปสังเคราะห์ให้เป็นสังกะสีออกไซด์ด้วยเทคนิคโซ ลโวเทอร์มอลโดยใช้ออกธานอลเป็นตัวกลางการเกิดปฏิกิริยา ผลของปริมาณสังกะสีอะซีเตตส่วนเกิน อุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยาได้ถูกศึกษาเพื่อหากลไกการโตของสังกะสี ออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบนาโน จากการศึกษาพบว่า ที่อุณหภูมิของปฎิกิริยาโซลโวเทอร์มอลในช่วง 170 ถึง 250 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นสังกะสีออกไซด์ในโครงสร้างเฮกซะโกนอล ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคนิคโซลโวเทอร์มอลเมื่อใช้เส้นใยนาโนผสมระหว่างพีวีเอ และสังกะสีอะซีเตต โดยปราศจากสังกะสีอะซีเตตส่วนเกินที่เติมเข้าไปเป็นสารตั้งต้น พบว่ายังคงสภาพเป็นเส้นใยสังกะสีออกไซด์ และเมื่อเติมสังกะสีอะซีเตตเพิ่มเข้าไป จะเกิดสังกะสีออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นแท่งนาโน เกาะอยู่บนสังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบนาโน โดยความยาวของแท่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณสังกะสีอะซีเตตที่เติมเข้าไป หรือเพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา นอกจากนั้นยังพบว่าสังกะสีอะซีเตตที่อยู่ในเส้นใยสามารถเปลี่ยนไปเป็น สังกะสีออกไซด์ได้โดยที่พีวีเอยังคงอยู่ และ สังกะสีอะซีเตตเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเป็นสังกะสีออกไซด์โดยสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ ในการทำปฏิกิริยา 200 องศาเซลเซียส และการโตของผลึกจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการทำปฏิกิริยามีค่า 250 องศาเซลเซียส