ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อัลตราไฟน์อิเล็กโทรสปันนาโนคอมโพสิตไฟเบอร์ของสารพอลิเมอร์ – พอลิเมอร์นำกระแส – อนุภาคนาโน
Library Call : 550826
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างรวมถึงศึกษาคุณสมบัติ และตรวจสอบอัลตราไฟน์ไฟเบอร์ของสารพอลิเมอร์ที่ผสมด้วยสารพอลิเมอร์นำกระแส สารพอลิเมอร์ผสมด้วยอนุภาคนาโน และนาโนคอมโพสิตของสารพอลิเมอร์ที่ผสมด้วย สารพอลิเมอร์นำกระแสกับอนุภาคนาโนโดยได้มีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรูปร่าง และขนาดของอัลตราไฟน์ไฟเบอร์ที่ผสมด้วยพอลิเอทิลีนไดออกซีไทโอฟีน-พอลิสไตรีนซัลโฟเนต และอนุภาคเงินนาโน ในการนี้ได้มีการพิจารณานำกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งมาใช้สำหรับการสร้างอัลตราไฟน์นาโนคอมโพสิตไฟเบอร์ของสารพอลิเมอร์ พอลิเมอร์นำกระแส และอนุภาคเงินนาโน กระบวนการดังกล่าวเป็นเทคนิคพิเศษที่ต้องใช้หลอดฉีดพร้อมหัวเข็ม อุปกรณ์ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าและเป้าอลูมิเนียมฟอยล์ ในการศึกษาการสังเคราะห์อัลตราไฟน์นาโนคอมโพสิตไฟเบอร์ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งนั้นได้มีการสรุปผลภายใต้เงื่อนไขคือ ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าตั้งแต่ช่วง 12.5 ถึง 22.5 กิโลโวลต์ กำหนดระยะห่างระหว่างหัวเข็มที่ฉีดไฟเบอร์กับเป้ารับไฟเบอร์เท่ากับ 15 เซนติเมตร โดยใช้เวลานาน 5 นาทีสำหรับการสร้างไฟเบอร์แบบสุ่ม และใช้เวลานาน 20, 30 และ45 นาที สำหรับการสร้างไฟเบอร์แบบเรียงในทิศทางเดียวกันทั้งไฟเบอร์ขนานเชิงเดี่ยว และไฟเบอร์ขนานแบบกลุ่มประสานที่สร้างจากการผสมสารพีวีเอด้วยสารพีดอด-พีเอสเอส และสารของอนุภาคเงินนาโนที่ความเข้มข้นต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวัดค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของไฟเบอร์ได้ประมาณ 0.1 ถึง 0.33 ไมโครเมตร งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า อัลตราไฟน์นาโนคอมโพสิตไฟเบอร์ของสารพอลิเมอร์ พอลิเมอร์นำกระแส และอนุภาคนาโนที่สร้างขึ้น สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้นถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสารพีดอด-พีเอสเอสและอนุภาคเงินนาโน โดยค่าการนำกระแสของไฟเบอร์ที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบไฟเบอร์ขนานเชิงเดี่ยวอยู่ในช่วง 4.23 ถึง 92.18 S/cm และสำหรับไฟเบอร์ขนานแบบกลุ่มประสานจะอยู่ในช่วง 1.94 to 13.57 S/cm