ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมเคลือบผ้าฝ้ายด้วยไคโทซานและอนุภาคขนาดนาโนของพอลิสไตรีนและสมบัติการต้านจุลชีพ
Library Call : PJ.2553 / 5379
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ผ้าฝ้ายที่มีสมบัติยับยั้งแบคทีเรียดีได้จากการปรับสภาพด้วยไคโทซานที่เคลือบลงบนอนุภาคนาโนของพอลิสไตรีน พอลิสไตรีนขนาดระดับนาโนเมตรเตรียมจากพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันได้เส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 166.2 นาโนเมตร โดยสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนร้อยละ 2.4 พอลิเมอร์ลาเทกซ์ที่มีร้อยละของแข็ง 4.3 ถูกใช้บนผ้าฝ้ายโดยกระบวนอัดรีด-อบแห้ง-อบผนึกแบบทั่วไป สารละลายไคโทซานที่ความเข้มข้นต่างๆ ของไคโทซานเป็นร้อยละ 0.1, 0.5 และ 1.0 โดยน้ำหนักของไคโทซานในกรดแอซิติกร้อยละ 1 โดยปริมาตรด้วยการละลายข้ามคืน ประเมินกิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์โดยใช้การวัดบริเวณยังยั้งและการนับโคโลนี จำนวนเซลล์ของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลสายพันธุ์ ATCC 25922 ถูกนับ ผลแสดงว่าสารละลายไคโทซานร้อยละ 0.1, 0.5 และ 1.0 ที่เคลือบบนผ้าฝ้ายที่ไม่ฟอกมีสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียได้ แบคทีเรียลดลงร้อยละ 87.2, 86.3 และ 48.5 นอกจากนี้ ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนพอลิสไตรีน ก่อนเคลือบด้วยสารละลายไคโทซานความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.5 และ 1.0 มีสมบัติการยังยั้งแบคทีเรียดีมาก ปรากฏแบคทีเรียลดลงร้อยละ 90.3, 90.8 และ 65.5 ศึกษาสัณฐานวิทยาของผิวผ้าจากผลของอนุภาคนาโนของพอลิสไตรีนโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคทรงกลมของพอลิสไตรีนเกาะกลุ่มบนเส้นใยฝ้าย สังเกตพบฟิล์มบางของไคโทซานบนผิวเส้นใยฝ้าย อนุภาคนาโนของพอลิสไตรีนเคลือบบนผ้าฝ้ายทำให้สมบัติการไม่ชอบน้ำเพิ่มจากการวัดมุมสัมผัส