ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทดลองศึกษาการเผาไหม้ร่วมถ่านหิน-ชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2553 / 5462  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรต่างๆ ซึ่งตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ ชนิดของเชื้อเพลิง (กระถินยักษ์และยูคาลิปตัส) สัดส่วนเชื้อเพลิงของถ่านหินต่อ ชีวมวล (สัดส่วน 30:70 50:50 70:30) และตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิ ที่มีผลต่อการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตลอดท่อ ไรเซอร์ และองค์ประกอบของฟลูแก๊ส ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์) โดยใช้ถ่านหินชนิด ซับบิทูมินัส ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงพบว่าค่าความร้อนถ่านหินมีค่าสูงกว่ากระถินยักษ์และยูคาลิปตัส เช่นเดียวกับองค์ประกอบของไนโตรเจนที่มีค่า 1.01, 0.68 และ 0.9 ตามลำดับ โดยท่อไรเซอร์หรือห้องเผาไหม้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 3 เมตร ป้อนเชื้อเพลิงที่อัตราคงที่ 7 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ป้อนอากาศปฐมภูมิอัตราคงที่ 200 ลิตรต่อนาที ในขณะที่ตำแหน่งการป้อนอากาศทุติยภูมิจะถูกกำหนดที่ตำแหน่ง 1.0, 2.0 และ 2.4 เมตร จากการวิจัยพบว่าการป้อนชีวมวลเข้าร่วมในการเผาไหม้มีผลให้อุณหภูมิต่ำกว่าการป้อนเชื้อเพลิงถ่านหินเพียงชนิดเดียว ถ่านหินซึ่งมีค่าความร้อนสูงและมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมากกว่าจึงให้อุณหภูมิสูงและปล่อยไนโตรเจนออกไซด์มาก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกระถินยักษ์กับยูคาลิปตัส ยูคาลิปตัสจะมีการปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์มากกว่า สำหรับเชื้อเพลิงถ่านหิน การป้อนอากาศทุติยภูมิที่ตำแหน่ง 2 เมตร จะมีการปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์มากที่สุด ในขณะที่เชื้อเพลิงผสมชีวมวล การป้อนอากาศทุติยภูมิที่ตำแหน่ง 1 เมตร จะมีอัตราการปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์มากที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอร์อยู่ที่ค่าประมาณ 650 ถึง 900 องศาเซลเซียส