ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมพอสิตพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเคลย์ 
Library Call : วพ.2546 / 3945
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แผ่นวัสดุประกอบนาโนของพอลิเมอร์และดินเหนียวสามารถเตรียมได้โดยให้มอโนเมอร์แทรกตัวไปอยู่ระหว่างชั้นของดินเหนียวและทำให้มอโนเมอร์เกิดปฏิกิริยาเป็นพอลิเมอร์โดยการให้ความร้อน ดินเหนียวต้องได้รับการปรับสภาพเพื่อให้สมบัติของดินเหนียวเหมาะต่อการแทรกตัวของมอโนเมอร์ โดยการแลกเปลี่ยนไอออนกับไอออนของสารลดแรงตึงผิว สำหรับงานวิจัยนี้ ใช้สารลดแรงตึงผิว 3 ชนิดคือ แทลโลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ โอลิวเมทิลบิส (2-ไฮดรอกซีเอทิล) แอมโมเนียมคลอไรด์ และออกตะเดซิลเมทิล [เอทอกซิเลต (15)] แอมโมเนียมคลอไรด์ แผ่นวัสดุประกอบนาโนของพอลิเมทิลเมทาคริเลตและดินเหนียวสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาการเกิดเป็นพอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระของของผสมระหว่างเมทิลเมทาคริเลตมอโนเมอร์ ดินเหนียวที่ได้รับการปรับสภาพแล้ว และตัวริเริ่มปฏิกิริยาประเภทอนุมูลอิสระที่เหมาะสม ในแม่แบบซึ่งถูกนำไปแช่ในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม การตรวจดูโครงสร้างดินเหนียวที่อยู่ในวัสดุประกอบนาโนดังกล่าวด้วยเครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบส่องกราดและทรานมิชชันอิเลคตรอนไมโครสโคปพบว่าโครงสร้างของดินเหนียวมีลักษณะเป็นแบบอินเทอคาเลตและเอกฟอลิเอต แผ่นวัสดุประกอบนาโนของพอลิเมอร์และดินเหนียวที่เตรียมได้มีลักษณะใส และพบว่าที่ผิวมีความแข็งแรงไม่แตกต่างจากพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ไม่ได้เติมดินเหนียวมาก และการทนต่อแรงกระแทกลดน้อยลง นอกจากนี้ ค่าการเปลี่ยนสถานะแก้วของพอลิเมทิลเมทาคริเลตในวัสดุประกอบนาโนดังกล่าวมีค่าสูงกว่าค่าที่วัดได้จากพอลิเมทิลเมทาคริเลตธรรมดา