ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การใช้นาโนคอมพอสิทในสารเคลือบผิวฐานน้ำ
Library Call : PJ.2548 /3265
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ออร์แกโนเคลย์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติกเพื่อเพิ่มเสถียนรภาพทางความร้อนและความสามารถในการหน่วงไฟ ออร์แกโนเคลย์ไม่ได้ถูกนำมาใช้เฉพาะพลาสติกเท่านั้น ในสารเคลือบผิวก็เช่นกัน โดยออร์แกโนเคลย์ได้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของฟิล์มในสารเคลือบผิว เช่น ความแข็งและความสามารถในการทนแรงกระแทก เนื่องจากขนาดอนุภาคของออร์แกโนเคลย์ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร จุดประสงค์ของโครงงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด Exfoliation ของออร์แกโนเคลย์ และการนำไปใช้งานในสารเคลือบผิวด้วย และในโครงงานวิจัยนี้เลือกที่จะใช้ไคโตซานในการดัดแปร เนื่องด้วยความสามารถในการต้านทานแบคทีเรียที่ดีเยี่ยมของไคโตซาน ดินมอนต์โมริลโลไนต์ถูกเลือกนำมาในโครงงานวิจัยนี้ เนื่องจากความสามารถในการบวมตัวในน้ำและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประจุบวก จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า %Deacetylation และความเข้มข้นของไคโตซานส่งผลต่อการแยกชั้นของดินอย่างมาก และออร์แกโนเคลย์ สามารถเพิ่มความสามารถในการต้านทานแบคทีเรียของฟิล์มของสารเคลือบผิว แต่อย่างไรก็ตาม ความสาารถในการทนแรงกระแทกของฟิล์มของสารเคลือบผิวลดลงเมื่อปริมารของออร์แกโนเคลย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเป็นสารอนินทรีย์ของออร์แกโนเคลย์ซึ่งจะขัดขวางการเกิดฟิล์ม แต่อย่างไรก็ตามการใช้ปริมาณออร์แกโนเคลย์ในปริมาณที่เหมาะสมสามารถเพิ่มคุณสมบัติของสารเคลือบผิวอย่างมีประสิทธิภาพ