ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดมลพิษสีด้วยท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรแบบผนังหลายชั้นที่มีสมบัติแม่เหล็ก
Library Call : 530750
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตรที่มีโลหะเหล็กเป็นองค์ประกอบภายในชั้นของแกรไฟต์ สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยวิธีการไพโรไลซิสร่วมของของผสมระหว่างเฟอโรซีนและแนฟทาลี โดยอนุภาคที่สังเคราะห์ได้นั้นประกอบด้วย ท่อนาโนคาร์บอนระดับนาโนเมตร และคาร์บอนนาโนแคปซูล ในงานวิจัยนี้อนุภาคที่สังเคราะห์ได้ถูกนำมาใช้ในการจำกัดสีย้อมสังเคราะห์ในน้ำเสียจำลอง ทั้งนี้อนุภาคเหล็กระดับนาโนเมตรถูกหุ้มอยู่ในชั้นแกรไฟต์ สามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กภายนอก ส่งผลให้สามารถแยกเก็บอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายด้วยสนามแม่เหล็ก ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของเวลาในการดูดซับ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายสีย้อม ปริมาณอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ใช้เป็นตัวดูดซับ และค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นของสารละลาย ต่อสมรรถภาพการดูดซับบนอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร ปริมาณการดูดซับสูงสุดของสีย้อมชนิด แมททิลีนบลู รีแอ็คทีฟ เรด31 และรีแอ็คทีฟ แบล็ค 5 เท่ากับ 22.11, 34.26 และ 84.94 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวดูดซับ ตามลำดับ ทั้งยังศึกษาถึงสมดุลและจลนพลศาสตร์การดูดซับ โดยพบว่า จลนพลศาสตร์ของการดูดซับเป็นไปตาม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จลนพลศาสตร์การดูดซับอันดับสองเสมือน และสมดุลการดูดซับเป็นไปตามแบบจำลองสมดุลการดูดซับของฟรุนดริช อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์แสดงข้อดีของการเป็นตัวดูดซับระบบการดูดซับ คือ การที่อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรมีความง่ายในการแยกออกจากสารละลายด้วยสนามแม่เหล็ก และการคืนสภาพด้วยสารละลายกรดตัวอย่าง พบว่า ค่าความจุการดูดซับของแมททิลีนบลู รีแอ็คทีฟ เรด 31 และ รีแอ็คทีฟ แบล็ค 5 ด้วยอนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตรในการดูดซับภายหลังการคืนสภาพรอบที่สามมีค่าเท่ากับ 20.7, 19.8 และ 60.0 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวดูดซับ ตามลำดับ