ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิสไตรีนนาโนไฟเบอร์ 
Library Call : PJ.2551 / 4558
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการตรึงเอมไซม์ฮอร์สแรดิชเปอร์ออกซิเดสในวัสดุที่มีมีโซพอร์ซิลิกาอนุภาคนาโนเงินและไคโตซานเป็นองค์ประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี โดยทำการตรึงอยู่บนอิเล็กโทรดชนิดกลาสซีคาร์บอน งานวิจัยส่วนแรกศึกษาการสังเคราะห์มีโซพอร์ซิลิกาชนิดเอ็มซีเอฟและสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินบนเอ็มซีเอฟ โดยเอ็มซีเอฟที่สังเคราะห์ได้มีรูพรุนขนาด 23.7 นาโนเมตรและมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 629.97 ตารางเมตรต่อกรัม ส่วนที่สองทำการศึกษาอิทธิพลของปริมาณของมีโซพอร์ซิลิกาในสารละลายไคโตซาน (0.1 – 1 %น้ำหนัก/ปริมาตร) ความเข้มข้นไคโตซาน (0.1 – 1 % น้ำหนัก/ปริมาตร) และปริมาณของอนุภาคนาโนเงิน (20 – 1000 ส่วนในล้านส่วน) พบว่า สารเติมแต่งที่เพิ่มเข้าไป เช่น เอ็มซีเอฟและอนุภาคของเงินช่วยในการกระจายตัวของเอนไซม์ อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของสารเติมแต่งที่มากเกินไปทำให้อัตราการถ่ายเทมวลสารของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ถูกจำกัด อนุภาคของเงินยังช่วยเพิ่มการตอบสนองสัญญาณทางไฟฟ้าอีกด้วย สภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเอนไซม์ คือ ปริมาณของมีโซพอร์ซิลิกาเท่ากับ 0.7 %น้ำหนัก/ปริมาตร ความเข้มข้นไคโตซาน 0.5 %น้ำหนัก/ปริมาตร และปริมาณของอนุภาคนาโนเงิน 20 ส่วนในล้านส่วน จากสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเอนไซม์นำมาศึกษาเสถียรภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ พบว่า เอนไซม์ตรึงรูปในวัสดุประกอบที่สภาวะเหมาะสมนี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อันเนื่องมาจากการหลุดออกของเอนไซม์จากการห่อหุ้มด้วยไคโตซาน