ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในของผสมเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต : ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา
Library Call : วพ.2554 / 5994  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การแปรรูปกะลาปาล์มน้ำมันให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายผสมของเอทานอลและน้ำภาวะเหนือวิกฤต เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันชีวภาพ ทำการทดลองด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร งานวิจัยนี้ศึกษาถึงผลของตัวทำละลาย อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา (โพแทสเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และซิงก์คลอไรด์) ต่อร้อยละการเปลี่ยน และร้อยละผลได้ของน้ำมันชีวภาพ วิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันชีวภาพด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟกับแมสเปกโทสโกปี พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง 300 ถึง 360 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มร้อยละผลได้และค่าความร้อนของน้ำมันชีวภาพ และเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายที่เหมาะสมสามารถเพิ่มร้อยละการเปลี่ยนและร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์น้ำมันอีกด้วย สำหรับกรณีไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการแปรรูปกะลาปาล์มน้ำมันให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิ 340 องศาเซลเซียส ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้น 4.0 เมกะพาสคัล ได้ร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพสูงสุดร้อยละ 40.9 โดยน้ำหนัก ในกรณีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมคาร์บอเนตที่อัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ณ ภาวะการทดลองเดียวกัน ให้ร้อยละผลได้ของน้ำมันชีวภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.5 จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน้ำมันชีวภาพด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟกับแมสเปกโทสโกปี พบว่า องค์ประกอบหลักในน้ำมันชีวภาพ ได้แก่ สารประกอบฟีนอล แอลกอฮอล์ และเอสเทอร์ เป็นต้น