ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำคาร์บอไนเซชันชีวมวลสำหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
Library Call : PJ.2549 / 3804  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การคาร์บอไนเซชันชีวมวลเป็นกระบวนการแปรรูปทางความร้อนที่มีประสิทธิภาพกระบวนการหนึ่งซึ่งได้ถ่านชาร์เป็นผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้ศึกษาการคาร์บอไนเซชันของชีวมวล 3 ชนิดได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ชานอ้อย และกะลาปาล์มที่อุณหภูมิต่ำ (400 – 450 องศาเซลเซียส) โดยนำไปผ่านการคาร์บอไนเซชันในเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำการออกแบบและสร้างขึ้นใหม่ เพื่อศึกษาผลของชนิดชีวมวลที่ใช้และอุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชัน ผลการทดลองที่ได้พบว่าเมื่ออุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชันสูงขึ้น ร้อยละโดยน้ำหนักคาร์บอนจะเพิ่มขึ้นด้วย โดยที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสจะได้ร้อยละโดยน้ำหนักคาร์บอนสูงสุดในชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ส่วนร้อยละโดยน้ำหนักสารระเหยจะลดลง ค่าความร้อนต่อน้ำหนักของถ่านชาร์ที่ได้จะสูงขึ้นตามอุณหภูมิ และเมื่อเปรียบเทียบสมบัติของถ่านชาร์ที่ได้จากชีวมวลแต่ละชนิดพบว่า กะลาปาล์มเป็นชีวมวลที่ให้ร้อยละโดยน้ำหนักคาร์บอนและค่าความร้อนสูงสุดเมื่อทำการทดลองที่อุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชันเดียวกัน