ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำซังข้าวโพดเป็นของเหลวในตัวทำลายเอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : PJ.2551 / 4416
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ชีวมวลไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นพลังงานโดยตรง เนื่องจากอยู่ในรูปของแข็งที่มีความชื้นสูงและมีค่าความร้อนต่ำ งานวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการแปรรูปซังข้าวโพดให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว โดยใช้เอทานอลภาวะเหนือวิกฤตเป็นตัวทำละลาย ทำการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 250 มิลลิลิตรเพื่อหาภาวะที่เหมาะสม ตัวแปรที่ศึกษา คือ อุณหภูมิ (250-330 องศาเซลเซียส), ความดันเริ่มต้นของแก๊สไฮโดรเจน (0.1-5 MPa), เวลาปฏิกิริยา (30-50 นาที) และอัตราส่วนโดยปริมาตรของตัวทำละลายผสมระหว่างน้ำกับเอทานอล (0:100, 5:95, 10:90, 30:70) ศึกษาผลของตัวแปรต่อร้อยละการเปลี่ยนแปลงรวม, ร้อยละผลได้ของน้ำมันชีวภาพ ของแข็ง และแก๊ส พบว่าร้อยละผลได้ของน้ำมันชีวภาพอยู่ระหว่าง 15.5 ถึง 50.8 ขึ้นกับอุณหภูมิ, ความดันเริ่มต้นของแก๊สไฮโดรเจน, เวลาปฏิกิริยา และอัตราส่วนโดยปริมาตรของตัวทำละลายผสมระหว่างน้ำกับเอทานอล ได้ภาวะที่เหมาะสมซึ่งให้ค่าร้อยละผลได้ของน้ำมันชีวภาพสูงที่สุดและร้อยละผลได้ของของแข็งต่ำที่สุด คือ อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส, ความดันเริ่มต้นของแก๊สไฮโดรเจน 5 MPa, เวลาปฏิกิริยา 30 นาที และใช้เอทานอลบริสุทธิ์ภาวะเหนือวิกฤตเป็นตัวทำละลาย ให้ร้อยละผลได้ของน้ำมันชีวภาพและร้อยละผลได้ของของแข็ง 50.8 และ 10.2 ตามลำดับ โดยค่าความร้อนของน้ำมันชีวภาพเท่ากับ 25.0 MJ/kg จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าส่วนประกอบหลักของน้ำมันชีวภาพคือ สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic Compounds), furan derivatives, แอลกอฮอล์ (Alcohols) และเอสเตอร์ (Ester) ตามลำดับ