ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินวัฏจักรชีวิตความร้อนร่วมแก๊สซิฟิเคชั่นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Library Call : 520016
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแก๊สซิฟิเคชั่น ด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยพิจารณาสารป้อนที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย และกะลาปาล์ม และในงานวิจัยนี้ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี IMPACT 2002+ โดยแบ่งกลุ่มผลกระทบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อการลดลงของทรัพยากร จากผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผลกระทบต่อสุขภาพ มนุษย์การใช้ฟางข้าวเป็นสารป้อนมีผลกระทบมากที่สุด ในกลุ่มผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และผลกระทบการลดลงทรัพยากรการใช้แกลบเป็นสารป้อนมีผลกระทบมากที่สุด ในกลุ่มการผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน การใช้กะลาปาล์มเป็นสารป้อนมีผลกระทบมากที่สุด