ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเชื้อเพลิงแข็งแนวใหม่
Library Call : PJ.2547 / 3026
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดก้อนจากชีวมวลหลายชนิด โดยคัดเลือก ชีวมวลจากการวิเคราะห์แบบประมาณและค่าความร้อน ซึ่งชีวมวลที่คัดเลือกมาทำการอัดก้อนได้แก่ กะลามะพร้าว และเปลือกสับปะรด ในขั้นตอนของการผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งอัดก้อนจะนำถ่านกะลามะพร้าว และถ่านเปลือกสับปะรด มาผสมกับตัวประสาน ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง, ผงเหนียวขาว(ที่ใช้ผลิตธูป) และกากน้ำตาลในอัตราส่วนต่างๆกัน โดยทดลองอัดแบบไม่ใช้ความร้อนด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิก เชื้อเพลิงที่อัดได้จะนำไปทดสอบลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะของการเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงอัดก้อนที่มีลักษณะดี จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ถ่านชีวมวลที่ผ่านการอัดก้อนผสมกับตัวประสานแต่ละชนิดในปริมาณดังต่อไปนี้คือ แป้งมันสำปะหลัง 30%, ผงเหนียวขาว 20% และ กากน้ำตาล 6.93% โดยน้ำหนักจะเป็นอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุด ซึ่งตัวประสานที่ทำให้เชื้อเพลิงอัดก้อนมีเปอร์เซ็นต์ความร่วนต่ำสุดและให้ความแข็งแรงมากที่สุดคือ ผงเหนียวขาว ส่วนตัวประสานที่ให้ค่าความร้อนของถ่านอัดก้อนสูงที่สุดคือ กากน้ำตาล และจากผลการวิเคราะห์แบบประมาณของเชื้อเพลิงอัดก้อนพบว่าเมื่อเพิ่มสัดส่วนของตัวประสานมากขึ้น จะทำให้ปริมาณคาร์บอนคงตัวลดลง, สารระเหยง่ายลดลง และปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้น และเมื่อนำเชื้อเพลิงแข็งจากชีวมวลมาผสมกับถ่านหินมาผสมกับถ่านหิน