ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เทคนิคไมโครอีมัลชัน
Library Call : 501349  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปัจจุบันน้ำมันไบโอดีเซลได้รับความสนใจอย่างมากเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเนื่องจากราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่สูงขึ้น นอกจากนี้น้ำมันไบโอดีเซลยังมีข้อดีจากการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากปลดปล่อยไอเสียจากการเผาไหม้น้อยกว่าน้ำมันปิโตรเลียม ขบวนการผลิตน้ำมันหรือเชื้อเพลิงจากน้ำมันพืช มีหลายวิธีการ ไมโครอีมัลชันเป็นวิธีการหนึ่ง โดยไมโครอีมัลชันคือระบบของการผสมสารละลายต่างวัฎภาคให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้สารลดแรงตึงผิว และแอลกอฮอล์ทำหน้าที่เป็นตัวประสานการละลายระหว่างน้ำมันและน้ำ วิธีไมโครอีมัลชันนี้นับว่าเป็นวิธีที่ง่ายในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ใช้พลังงานน้อยมาก และไม่เกิดผลผลิตพลอยได้หลังจากกระบวนการผลิต ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้นำเทคนิคไมโครอีมัลชันมาใช้เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งประกอบ ด้วยน้ำมันพืชปาล์ม สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ เอทานอลแอลกอฮอล์ และน้ำ ซึ่งเรียกว่า MB100 และเพื่อให้ได้ MB100 ซึ่งมีอัตราส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อนำไปศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในขั้นตอนต่อไป จำเป็นต้องมีการศึกษาวัฏภาคของสามองค์ประกอบในแผนภูมิสามเหลี่ยม (Ternary Diagram) ซึ่งผลการศึกษาวัฏภาคพบว่า อัตราส่วนระหว่างแอลกอฮอล์ต่อสารลดแรงตึงผิวที่ 0.5 โดยน้ำหนัก นั้น ให้พื้นที่ของการเกิดสารละลายเนื้อเดียวกันมากที่สุด และส่วนผสมของน้ำมันไมโครอีมัลชันไบโอฟูเอลที่ประกอบด้วยน้ำมันปาล์ม 95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สารลดแรงตึงผิวต่อแอลกอฮอล์ที่อัตราส่วน 0.5 ในปริมาณ 4.95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และน้ำ 0.05 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นส่วนผสมที่เกิดเป็นสารละลายเนื้อเดียวกัน และน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมดังกล่าวจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า ไมโครอีมัลชันไบโอฟูเอล หรือMB100 และเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่นำมาศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป นอกจาก MB100 แล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังได้เตรียมน้ำมันผสมระหว่าง MB 100 กับปิโตรเลียมดีเซลที่อัตราส่วน 20:80 และ 5:95 เรียกว่า MB20 และ MB5 ตามลำดับ และนำมาศึกษาถึงคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ประสิทธิภาพและการปล่อยสารมลพิษ ด้วยเช่นกัน ผลการทดสอบในเรื่องของคุณสมบัติพบว่า น้ำมันไมโครอีมัลชันไบโอฟูเอลทั้ง 3 ชนิด (MB100, MB20 และ MB5) มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปิโตรเลียมดีเซลและทรานเอสเตอร์ริฟิเคชันไบโอดีเซล ผลการทดสอบเรื่องประสิทธิภาพและการปล่อยสารมลพิษพบว่า น้ำมันไมโครอีมัลชันไบโอฟูเอลทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนใกล้เคียงกับปิโตรเลียมดีเซล และปล่อยสารมลพิษน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปิโตรเลียมดีเซล นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าน้ำมันไมโครอีมัลชันไบโอฟูเอล MB100 MB20 และ MB5 มีความเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิระหว่าง 20-70 องศาเซลเซียส