ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเผาไหม้ร่วมกันระหว่างถ่านหินและซังข้าวโพดในเตาเผาฟลูอิไดซ์แบบหมุนเวียน
Library Call : PJ.2547 / 3015 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ชีวมวลนั้น สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานได้เนื่องจากพืชเมื่อเจริญเติบโต พืชจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาล แล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืช ดังนั้นเมื่อนำพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงก็จะได้พลังงานออกมา ซึ่งซังข้าวโพดนั้นเป็นชีวมวลชนิดหนึ่งที่ได้จากการสีข้าวโพด ให้พลังงานความร้อนสูง เนื่องจากมีส่วนของ Volatile matter ที่สูงประมาณ70% โดยในการทดลองนั้นจะใช้การเผาใหม่แบบ Circulating Fluidized Bed (CFB) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถนำเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดกลับมาเผาไหม้ได้อีกโดยใช้ทรายเป็นวัสดุเบดในการฟลูอิไดซ์ โดยเครื่องที่ใช้ในการทดลองมีขนาดความสูง 3 เมตร มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ในส่วน Riser และ 20 ซม. ในส่วน Downcomer โดยตัวแปรที่ทำการควบคุมคือ ความเร็วลม 1.5-2.5 เมตร/วินาที , ความเร็วการป้อน 2.4-7.4 กก./ชม. โดยในการทดลองนี้จะทำการเปลี่ยนอัตราส่วนของถ่านหินและซังข้าวโพดที่ใช้ในการป้อนที่อัตราส่วน ซังข้าวโพด : ถ่านหิน 1:3 และ 1:4 ซึ่งจากการทดลองขนาดของซังข้าวโพดจะมีผลต่อระบบโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซังข้าวโพด 0.2-4.75 มม. จะทำให้ระบบเสถียร และเมื่อขนาดซังข้าวโพดมากกว่า 4.75 จะมีผลทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบไม่เสถียร โดยที่ช่วงออกซิเจนป้อนเกิน (excess air) ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 50-90 %