ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การขจัดกำมะถันในถ่านหินโดยด้วยกรดไฮโดรคลอริกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Library Call : PJ.2547 / 3019  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เริ่มการศึกษาผลของสารละลายที่ใช้ต่อการลดปริมาณกำมะถันและเถ้าในถ่านหินโดยสารละลายที่ใช้คือ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกผสมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การวิจัยได้ทำการศึกษาผลของตัวแปรคือ ความเข้มข้นของสารละลาย และชนิดของสารละลาย จากผลการทดลองพบว่าการบำบัดถ่านหินโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 10% ให้ประสิทธิภาพในการขจัดกำมะถันในถ่านหินได้ดีที่สุด และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกผสมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 10% ให้ประสิทธิภาพในการขจัดเถ้าในถ่านหินได้ดีที่สุด ในส่วนของสารละลายกรดที่ผ่านการบำบัดมาแล้วยังมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถขจัดกำมะถันและเถ้าในถ่านหินได้ โดยเฉพาะการขจัดกำมะถันที่มีร้อยละการขจัดสูงกว่า สารละลายกรดไฮโดรคลอริกใหม่ ส่วนการขจัดเถ้าประสิทธิภาพในการขจัดจะลดลง ในส่วนของค่าความร้อนของถ่านหินที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าความร้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากร้อยละของเถ้าลดลงทำให้ร้อยละของคาร์บอนคงตัวและส่วนระเหยซึ่งเป็นส่วนที่ให้ความร้อนมีค่าสูงขึ้น การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการทดลองจะสามารถขจัดถ่านหินได้และทำให้สีของน้ำมีความใสมากขึ้นโดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 3-5 ค่าความขุ่นของน้ำลดลงจาก 11000 NTU เหลือ 32.81 NTU