ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากข้าวสวยด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลในน้ำสภาวะกึ่งวิกฤติ
Library Call : 541133  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงได้ ซึ่งทางงานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นเชื้อเพลิงด้วยกระบวนไฮโดรเทอร์มอล โดยการเพิ่มอุณหภูมิ และความดันให้แก่สารอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการสลายตัวเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้าวสวยที่ผ่านการหุงสุกเป็นวัตถุดิบ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของเศษขยะอาหาร โดยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรต โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ ศึกษาการแปรสภาพของคาร์โบไฮเดรตผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ในการทดลองโดยใช้ระบบแบบกะจะศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาอยู่ในช่วง 200 ถึง 300 องศาเซลเซียส และอัตราการให้ความร้อนตั้งแต่ 8 ถึง 13 องศาเซลเซียสต่อนาที พบว่าการเกิดขึ้นของก๊าซเชื้อเพลิงจะเกิดได้ดีที่สุด ที่อุณหภูมิสูง และอัตราการให้ความร้อนสูง และเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งจะพบว่า เกิดการรวมตัวของคาร์บอนในลักษณะที่เป็นอนุภาคคาร์บอนทรงกลมระดับไมโครเมตร ซึ่งทั้งนี้เราสามารถนำผลผลิตดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ในส่วนของการทดลองโดยใช้ระบบแบบต่อเนื่องนั้นจะทดลองโดยใช้อุณหภูมิในช่วง 400 ถึง 600 องศาเซลเซียส และมีขนาดของอนุภาคตั้งแต่ 60 ถึง 250 ไมโครเมตร พบว่าที่อุณหภูมิสูงจะส่งผลให้เกิดการกลายเป็นก๊าซได้ดีกว่าที่อุณหภูมิต่ำ และเมื่อยิ่งใช้สารตั้งต้นที่มีขนาดอนุภาคขนาดเล็กจะส่งผลให้เกิดปริมาณของก๊าซได้มากกว่าการทดลองที่ใช้สารตั้งต้นที่มีอนุภาคใหญ่เมื่อทดลองโดยใช้ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวปรับแต่ง จะพบว่าประสิทธิภาพของการกลายเป็นก๊าซนั้นดียิ่งขึ้นในทุกการทดลอง เพราะว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ช่วยเพิ่มปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับคาร์บอนได้ดีขึ้น