ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตน้ำมันชีวภาพโดยการทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : 510125 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทำกะลาปาล์มน้ำมันให้เป็นของเหลวในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตซ์ ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพการทดลองทำให้เป็นของเหลวได้ตรวจสอบผลของอุณหภูมิ ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้น เวลา ชนิดของตัวทำละลาย และร้อยละของน้ำในเอทานอลต่อการเปลี่ยนกะลาปาล์มน้ำมัน ผลได้ของเหลวและองค์ประกอบของของเหลว ศึกษาผลของตัวเร่งปฏิกิริยาไอร์ออน(II) ซัลไฟด์ ไอร์ออน (II) ซัลเฟตไอร์ออน(III) ซัลไฟด์บนถ่านกัมมันต์ และแคลเซียมออกไซด์ สำหรับการทำให้เป็นของเหลวโดยไม่ใช่ตัวเร่งปฏิกิริยา สภาวะที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 320 องศาเซลเซียสความดันไฮโดรเจนเริ่มต้น 4.13 เมกะพาสคัล เวลา 40 นาที และสัดส่วนเอทานอลต่อกะลาปาล์มน้ำมันเท่ากับ 7.5 และได้ผลได้ของเหลวสูงสุดถึงร้อยละ 52.6 (daf) สำหรับการทำให้เป็นของเหลวโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาไอร์ออน(II)ซัลไฟด์ และแคลเซียมออกไซด์ ที่สภาวะเดียวกัน ให้ผลได้ของเหลวถึงร้อยละ 57.7 (daf) และ 63.6 (daf) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย ประกอบฟีโนลิกร้อยละ 41.6 เอสเทอร์ร้อยละ 27.3 อีเทอร์ร้อยละ 10.3 และแอลกอฮอล์ร้อยละ 5.4 สำหรับการวิเคราะห์ด้วย GC-MS ฟีนอลเป็นองค์ประกอบหลักในผลได้ของเหลว