ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำกลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
Library Call : PJ.2548 / 3468 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการทำกลีเซอรอล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชกับเมทานอลโดยมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่องในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดนำร่อง กระบวนการทำกลีเซอรอลให้บริสุทธิ์มี 4 ขั้นตอนคือ 1. การระเหยเมทานอล 2. การจำกัดด่างโดยการทำให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ (กลีเซอรอลที่ได้จากวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตไม่ต้องใช้ขั้นตอนนี้) 3. การสกัดสิ่งเจือปนอินทรีย์ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ซึ่งพบว่าตัวทำละลายอินทรีย์ที่เหมาะสมได้แก่ เฮกเซนโดยใช้อัตราส่วน 1:1 และการสกัดโดยวิธีการกวนจะได้เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์มากกว่า แต่จะได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้อยกว่าสารสกัดโดยวิธีการเขย่า โดยใช้เวลาในการกวนคือ 30 นาที และเวลาในการเขย่าคือ 60 นาที เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการสกัด 4. การกำจัดสีและกลิ่นของกลีเซอรอลด้วยถ่านกัมมันต์โดยใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของถ่านกัมมันต์ต่อสารละลายกลีเซอรอล 1:5 ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 วัน และถ่านแบบเม็ดจะมีประสิทธิภาพในการดูดสีและกลิ่นได้ดีกว่่าถ่านแบบผง และเมื่อทำการวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีพบว่า ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลที่ผ่านการบำบัดแต่ละขั้นตอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ