ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตน้ำมันชีวภาพจากเปลือกทุเรียนโดยไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง
Library Call : 541875 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการไพโลซิสแบบต่อเนื่องจากเปลือกทุเรียน โดยศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบน้ำมันชีวภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ขนาดอนุภาค อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน และอัตราการป้อนสาร อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองอยู่ในช่วง 400 - 700 องศาเซลเซียส ขนาดอนุภาคอยู่ที่ 0.25 - 0.85 มิลลิเมตร อัตราการไหลแก๊สไนโตรเจน 50 - 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที และอัตราการป้อนสารอยู่ที่ 2.5– 3.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พบว่าได้ของผลิตภัณฑ์ของเหลวสูงสุดร้อยละผล 56.23 ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ขนาดอนุภาค 0.45 - 0.65 มิลลิเมตร อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที และ อัตราการป้อนสารที่ 3.3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง องค์ประกอบทางด้านเคมีของน้ำมันชีวภาพจะทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี(H1NMR)และเครื่องมือวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี (GCMS) และวิเคราะห์หาคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพของน้ำมันชีวภาพพร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันชีวภาพที่ได้รับผลจากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน