ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเจริญและการใช้น้ำตาลในการเลี้ยงเชื้อเดี่ยวและการเลี้ยงเชื้อผสมของ Bacillus amyloquefaciens IFO14141 และ Saccharomyces cerevisiae SKP1 เพื่อการผลิตเอทานอล
Library Call : PJ.2548/ 3250
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเจริญและการใช้น้ำตาลเพื่อการผลิตเอทานอลในการเลี้ยงเชื้อเดี่ยวและเชื้อผสมของ Bacillus amyloliquefaciens IFO14141 และ Saccharomyces cerevisiae SKP1 โดยใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเปรียบเทียบการเจริญของ Bacillus spp. สองสายพันธ์ได้แก่ B.amyloliquefaciens IFO14141 และ B.subtilisIFO14140 พบว่า B.amyloliquefaciens IFO14141 มีอัตราการเจริญจำเพาะสูงกว่า B.subtilisIFO14140 เมื่อเลี้ยงเชื้อเดี่ยวของ B.amyloliquefaciens IFO14141 พบว่ามีการเจริญสูงสุดที่เวลา 12 ชั่วโมงโดยได้จำนวนเซลล์เท่ากับ 2.71 x 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ำตาลกลูโคสเท่ากับ 15 กรัมต่อลิตรและเหลือเท่ากับ 6.85 กรัมต่อลิตร ที่เวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเลี้ยงเชื้อเดี่ยวของ S.cerevisiae SKP1 ได้ผลว่ามีการเจริญสูงสุดที่เวลา 20 ชั่วโมงโดยได้จำนวนเซลล์เท่ากับ 5.10 x 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ำตาลกลูโคสเท่ากับ 10 กรัมต่อลิตรและเหลือเท่ากับ 0.099 กรัมต่อลิตร ที่เวลา 48 ชั่วโมง ในการเลี้ยงเชื้อผสมของ B.amyloliquefaciens IFO14141 และ S.cerevisiae SKP1พร้อมกันที่เวลา 0 ชั่วโมง(เริ่มต้นการเลี้ยงเชื้อ) พบว่าการเจริญของ B.amyloliquefaciens IFO14141 ไม่ดีเท่าการเลี้ยงเชื้อเดี่ยว โดยได้จำนวนเซลล์สูงสุดเท่ากับ 3.90 x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 20 ชั่วโมง ในทำนองเดียวกันการเจริญของ S.cerevisiae SKP1 ซึ่งได้ผลว่าเมื่อเลี้ยงเชื้อในลักษณะเชื้อผสม S.cerevisiae SKP1 เจริญได้ไม่ดีเท่ากับเมื่อเลี้ยงในลักษณะเชื้อเดี่ยวโดยเซลล์สูงสุดที่ได้ลดลงจาก 5.10 x 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 8.3 x 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร กลูโคสถูกใช้อย่างรวดเร็วกว่า ปริมาณเอทานอลที่ได้สูงสุดเท่ากับ 5.77 กรัมต่อลิตร ที่เวลา 12 ชั่วโมง เมื่อเลี้ยงเชื้อผสมโดยใส่หัวเชื้อยีสต์ที่เวลา 6 ชั่วโมงของการเลี้ยงเชื้อ พบว่าการเจริญของ B.amyloliquefaciens IFO14141 ไม่ดีเท่าการเลี้ยงเชื้อเดี่ยว โดยได้จำนวนเซลล์สูงสุดเท่ากับ 6.2 x 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 8 ชั่วโมง ในทำนองเดียวกันการเจริญของ S.cerevisiae SKP1 ซึ่งได้ผลว่าเมื่อเลี้ยงเชื้อในลักษณะเชื้อผสม S.cerevisiae SKP1 เจริญได้ไม่ดีเท่ากับเมื่อเลี้ยงในลักษณะเชื้อเดี่ยวโดยเซลล์สูงสุดที่ได้ลดลงจาก 5.10 x 109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 6 x 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร กลูโคสถูกใช้อย่างรวดเร็วกว่า ปริมาณเอทานอลที่ได้สูงสุดเท่ากับ 5.923 กรัมต่อลิตร ที่เวลา 18 ชั่วโมง