ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจากกฤษณา Aquilaria sp.
Library Call : PJ.2548 / 3522
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายคือ คัดแยกราเอนโดไฟต์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยคัดมาจากเนื้อไม้และใบของพืชสมุนไพรไทยกฤษณา ที่เก็บมาจากจังหวัดตากด้วยเทคนิคฆ่าเชื้อที่ผิว (surface sterilization) โดยได้ราเอนโดไฟต์มาทั้งสิ้นจำนวน 9 ไอโซเลต นำราแต่ละไอโซเลตมาเลี้ยงในอาหารเหลว (MEB) เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน แล้วนำมาสกัดด้วยเมทานอล เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ โดยมีสารสกัดจากราเอนโดไฟต์ 7 ไอโซเลต สามารถยับยั้งเชื้อ Bacillus subtilis และ มีสารสกัดจากราเอนโดไฟต์ไอโซเลตเดียวที่สามารถยับยั้งเชื้อ Canida albicans ในส่วนของราโรคพืช 3 ชนิดได้แก่ Colletotrichum gloeosporioides, Exserohilum turicicum และ Fusarium oxysporum ไม่มีสารสกัดจากไอโซเลตใดสามารถยับยั้งราโรคพืชทั้ง 3 ได้