ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า โดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
Library Call : วพ.2554 / 6002
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาปัจจัยของกระบวนการไพโรไลซิสทะลายปาล์มเปล่าในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ โดยตัวแปรขนาดอนุภาคสามระดับ คือ ขนาดเล็กกว่า 500 ไมโครเมตร ระหว่าง 500-1180 และ 1180-2230 ไมโครเมตร อัตราการป้อนสาร 150 350 และ 550 รอบต่อนาที โดยปัจจัยทั้งสองถูกนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว พบว่าขนาดอนุภาคที่เหมาะสม คือ ขนาดเล็กกว่า 1180 ไมโครเมตรและอัตราการป้อนสาร 350 รอบต่อนาที การออกแบบการทดลองแบบบ๊อกซ์-เบนเคนสำหรับทดสอบตัวแปรอุณหภูมิ 350 475 และ 600 องศาเซลเซียส อัตราการป้อนแก๊สไนโตรเจน 0 100 และ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาทีและ 0 9 และ 18 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาทีสำหรับไอน้ำ ได้สมการคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับปริมาณน้ำมันชีวภาพที่ผลิตขึ้น พบว่าภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพในบรรยากาศปกติ (ไม่มีแก๊สตัวพา) คือ อุณหภูมิ 475 องศาเซลเซียส อัตราการป้อนสาร 450 รอบต่อนาที ในบรรยากาศไนโตรเจนมีอัตราการป้อนแก๊ส 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที อุณหภูมิ 530 องศาเซลเซียส และอัตราการป้อนสาร 450 รอบต่อนาที สำหรับบรรยากาศไอน้ำพบว่าส่งผลให้ความไม่แน่นอนในระบบสูงจึงไม่สามารถทำนายปริมาณน้ำมันชีวภาพอย่างถูกต้องได้ จากนั้นนำน้ำมันชีวภาพจากบรรยากาศปกติ ไนโตรเจน ไอน้ำ และบรรยากาศผสม มาทดสอบสมบัติทั่วไป การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยเทคนิคโปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปีและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรีพร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันชีวภาพที่ได้รับ