ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
Library Call : ส2146
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับใช้ทำนายพฤติกรรมของเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าว พฤติกรรมที่สนใจคือผลกระทบของการปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย ต่อความเข้มข้นของกรดโวลาไทล์ ความเข้มข้นของสารอาหาร และปริมาณแก๊สชีวมวลของระบบโดยรวม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พัฒนาบนพื้นฐานของระบบเครื่องปฏิกรณ์ถังเดี่ยว ทำงานแบบต่อเนื่องและมีการกวนที่ทำให้เกิดการผสมอย่างทั่วถึง การพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนตามการปฏิบัติจริง คือ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินการ หรือการเลี้ยงเชื้อ และขั้นตอนการดำเนินการปกติ โดยแต่ละขั้นตอนทำนายพฤติกรรมตามปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น คือ การผลิตกรดโวเลไทด์ และเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทน ตามลำดับ ในงานนี้อาศัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม ISIM Simulation จากนั้นนำผลที่ได้จากการทดสอบแบบจำลองมาปรับเทียบค่า เพื่อให้ได้สมการแบบจำลองที่สามารถอธิบายผลการทดลองจริงได้ จากผลการทดสอบแบบจำลองที่พัฒนาพบว่า สำหรับขั้นตอนการเริ่มดำเนินการสามารถอธิบายผลการทดลองจริงได้ ในส่วนขั้นตอนการดำเนินการปกติปรากฏว่า แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้อธิบายผลการทดลองจริงได้เป็นบางส่วน กล่าวคือเหมาะสมสำหรับการทำนายค่าความเข้มข้นของกรดโวลาไทล์ และความเข้มข้นของสารอาหารเท่านั้น