ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนคู่โดยกรอบงานซาเกียน
Library Call : 530857  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เทคโนโลยีที่ใช้ใน การผลิตไฟฟ้าก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพลังงานที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับความเร็วลมที่โดย ธรรมชาติแล้วแปรผันตามเวลาไม่แน่นอน ดังนั้นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจึงอาจส่งผล กระทบต่อปัญหาเสถียรภาพเชิงความถี่ของระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ได้ วิทยานิพนธ์นี้ได้ออกแบบตัวควบคุมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใช้เทคโนโลยี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนคู่โดยกรอบงานซาเกียน เพื่อลดผลกระทบเชิงความถี่ที่มีต่อ ระบบไฟฟ้าหลัก โดยการลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานลม การออกแบบตัวควบคุมโดยกรอบงานซาเกียนซึ่งได้แก่ วิธีอสมการและหลักการเข้าคู่ เป็นหลักการออกแบบตัวควบคุมเพื่อให้ระบบเข้าคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ระบบทำงานอยู่ โดยมีการ กำหนดเงื่อนไขที่จะยอมรับผลตอบสนองในรูปอสมการ ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ทดสอบตัวควบคุมที่ ออกแบบกับระบบทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องและระบบทดสอบสองพื้นที่เชื่อมต่อกัน ภายใต้การรบกวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม ผลการทดสอบปรากฏว่า ระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ใช้ตัวควบคุมที่ออกแบบโดยวิธีอสมการและหลักการเข้าคู่สามารถผลิต ไฟฟ้าได้ตามข้อกำหนดของการออกแบบ