ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเสื่อมเสียคุณภาพจากการหืนของผงสาหร่ายโรยข้าวจากสาหร่ายไก และการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บ
Library Call : PJ.2548 / 3526
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผงสาหร่ายโรยข้าวจากสาหร่ายไกที่ได้พัฒนาขึ้นโดยมีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 29% เพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพ โดยทำการศึกษาในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท คือ ประเภทถุงที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในภาวะสุญญากาศ และประเภทขวดที่บรรจุในบรรยากาศปกติ โดยเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ถุง Polyvinylidene Chloride (PVDC) ถุง Laminated aluminium (Laminated Al) ถุง Hight density polyethylene (HDPE) ขวด Polyethyl Terephthalate (PET) ปิดผนึกด้วยแผ่น aluminium foil และขวดแก้วปิดด้วยจุกพลาสติก โดยขวดทั้งสองชนิดปิดทับด้วยฝาโลหะเกลียว จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุก 2 สัปดาห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุก 4 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเก็บ 20 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ค่าความชื้น ค่า water activity ค่าการเปลี่ยนแปลงสี (?E) และความหืน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บ โดยผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในถุงLaminated Al มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าในถุง PVDC และถุง HDPE ส่วนผลิตภัณฑ์ในขวด PET มีการเปลี่ยนแปลงด้านความชื้นและ water activity มากกว่าผลิตภัณฑ์ในขวดแก้วอย่างมีนัยสำคัญ (p ? 0.05) แต่ผลิตภัณฑ์ในขวดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงของสี (?E) มากกว่าในขวด PET อย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) โดยผลิตภัณฑ์ในขวดทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงความหืนไม่แตกต่างกัน จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (consumer test) โดยใช้ผู้ทดสอบ 50 คน ทดสอบด้านความชอบโดยรวม ความชอบต่อลักษณะต่างๆ ระดับความเข้มของความหืน และกลิ่นอับ พบว่า การยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มลดลง และเมื่อเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เก็บไว้ตลอดระยะเวลา 20 สัปดาห์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ในถุง Laminated Al มีความชอบโดยรวมมากว่าในบรรจุภัณฑ์อื่นๆและยังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในช่วงระยะเวลา 17 สัปดาห์