ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมนาโนคอมพอสิตของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
Library Call : วพ.2548 / 5197 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของนาโนคอมพอสิตระหว่างยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ ซึ่งถูกเตรียมด้วยการผสมแบบเลเท็กซ์ที่ไม่มีการดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์ เริ่มจากการผสมอีวีเอลาเท็กซ์และมอนต์มอริลโลไนต์ที่อุณหภูมิห้อง สารผสมที่ได้ถูกนำไปผสมกับสารประกอบน้ำยางธรรมชาติที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของยางธรรมชาติ/อีวีเอเท่ากับ 100/0 90/10 80/20 70/30 60/40 และ 50/50 ซึ่งปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ในแต่ละส่วนผสมเท่ากับ 4 ส่วนต่อน้ำหนักยางแห้งและอีวีเอ 100 ส่วน ลาเท็กซ์ที่ได้นำไปหล่อเป้นแผ่นด้วยแม่แบบที่ทำจากกระจก และถูกทิ้งให้แห้งในอากาศเป็นเวลา 2 วัน แล้วอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ชิ้นงานแห้งที่ได้ถูกนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนนำไปวิเคราะห์โครงสร้าง พฤติกรรมทางความร้อน และสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค XRD TGA และ SEM ตามลำดับ ส่วนสมบัติความต้านแรงดึงถูกทดสอบด้วยเครื่องยูนิเวอร์แซลเทสติงแมชีน ผลของ XRD แสดงให้เห็นว่าเกิดโครงสร้างทั้งแบบ intercalated และ exfoliated ในนาโนคอมพอสิตเหล่านี้ นอกจากนี้ TGA เทอร์โมแกรม แสดงให้เห้นว่ามอนต์มอริลโลไนต์ที่ใส่เข้าไปมีผลต่อเสถียรภาพ ทางความร้อนของนาโนคอมโพสิตที่เตรียมได้น้อยมาก จากการวิเคราะห์สมบัติความต้านแรงดึงแสดงให้เห็นว่า นาโนคอมพอสิตของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ สูตร 90/10/4 มีค่าความต้านแรงดึงสูงที่สุด และมีการปรับปรุงสมบัติด้านนี้อย่างเห้นได้ชัด จากการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM แสดงให้เห็นการกระจายอนุภาคที่ดีของมอนต์มอริลโลไนต์ในพอลิเมอร์เมทริกซ์ แต่เมื่อปริมาณอีวีเอเพิ่มเป็น 50% ความสามารถในการเข้าร่วมตัวของยางธรรมชาติและอีวีเอลดลง เนื่องจากระบบมีความหนืดสูงมาก นอกจากนี้ ภาพ TEM จากชิ้นงานของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ เท่ากับ 90/10/4 ยืนยันว่าเกิดโครงสร้างเป็นแบบผสมระหว่าง intercalated และ exfoliated