ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าความร้อนร่วมกับระบบการผลิตก๊าซจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทย
Library Call : 501337  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ทำการศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมกับระบบการผลิตก๊าซจากชีวมวล ซึ่งเลือกใช้แก๊สซิไฟเออร์ประเภทฟลูอิดไดซ์เบดชนิดบับเบิลแบบเป่าอากาศ ที่สภาวะความดันต่ำ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเลียนแบบกระบวนการ โดยในงานวิจัยนี้พิจารณาการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการใช้เป็นวัตถุดิบป้อน และศึกษาถึงสภาวะการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนของการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ซึ่งตัวแปรการดำเนินงานที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ อัตราการป้อนวัตถุดิบ อุณหภูมิของแก๊สซิไฟเออร์ อัตราการป้อนอากาศในแก๊สซิไฟเออร์ และอัตราการป้อนอากาศในกังหันก๊าซ จากผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะการดำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนร่วมกับระบบการผลิตก๊าซส่งผลอย่างชัดเจนต่อประสิทธิภาพทางความร้อน ปริมาณกระแสไฟฟ้าสุทธิ และสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การใช้กะลาปาล์มเป็นวัตถุดิบป้อนจะให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าสุทธิมากที่สุด และการใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบป้อนจะให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงที่สุด โดยทางเลือกที่ดีที่สุดในงานวิจัยครั้งนี้คือ การเลือกใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบป้อนในสภาวะอุณหภูมิของแก๊สซิไฟเออร์ 700-860 ? สัดส่วนอัตราการป้อนอากาศต่ออัตราการป้อนวัตถุดิบในแก๊สซิไฟเออร์ 2.4 เท่า และ สัดส่วนอัตราการป้อนอากาศต่ออัตราการป้อนก๊าซเชื้อเพลิงในกังหันก๊าซ 5 เท่า