ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรึงอนุภาคเงินนาโนบนเส้นด้ายใยสิ่งทอโดยใช้เทคนิคพีอีเอ็ม
Library Call : วพ.2548 / 4303 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์อนุภาคเงินที่มีขนาดในระดับนาโนจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่มีพอลิอิเล็กโทรไลต์ คือ พอลิเมทาคริลิคแอซิด ด้วยปฏิกิริยาโฟโตรีดักชันภายใต้แสงอาทิตย์ นำสารละลายมาวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่านและยูวีวิสซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เพื่อยืนยันการเกิดอนุภาคเงินในระดับนาโน อนุภาคเงินหุ้มด้วย PMA ถูกนำมาตรึงบนเส้นใยไหมและไนลอน ด้วยการสร้างเป็นฟิล์มบางหลายชั้นกับ พอลิไดอะลิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรดท์ ด้วยเทคนิค layer-by-layer เมื่อนำเส้นใยไปวิเคราะห์การเติบโตของฟิล์มด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีพบว่าสามารถทำการตรึงอนุภาคเงินบนเส้นใยไหมและไนลอนได้ เส้นใยที่ผ่านการตรึงด้วยอนุภาคเงินดังกล่าวสามารถต้านแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทดสอบกับแบคทีเรียชนิด staphylococcus aureus โดยเส้นใยที่ได้มีสีเหลืองและเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันที่เมื่อได้รับแสง เนื่องมาจากการเปิดผลึกของซิลเวอร์คลอไรด์ ความสามารถในการต้านแบคทีเรียนี้จึงเกิดจากทั้งอนุภาคเงินและไอออนของเงินในรูปผลึกของซิลเวอร์คลอไรด์ ดังนั้นเพื่อยืนยันว่าอนุภาคเงินเพียงอย่างเดียวสามารถทำให้เส้นใยต้านแบคทีเรียได้ จึงได้ทดลองเตรียมอนุภาคเงินที่มีขนาดในระดับนาโนจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่มี พอลิอิเล็กโทรไลต์ คือ พอลิ 4-สไตรีนซัลโฟนิกแอซิด และ อัลจินิกแอซิด ซึ่งให้ปริมาณอนุภาคเงินสูงกว่า PMA และเป็นการลดผลของไอออนของเงิน นำอนุภาคเงินที่หุ้มด้วย CoPSS และ alginate มาตรึงลงบนเส้นใยไหม พบว่าเส้นใยที่ได้มีสีเหลืองและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแสง แสดงว่ามีผลึกซิลเวอร์คลอไรด์ในปริมาณน้อยมาก อีกทั้งยังพบว่าเส้นใยที่ได้สามารถต้านทานแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน