ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์นาโนคอมพอสิตของเคลย์และพอลิยูรีเทนที่มีโลหะ
Library Call : วพ.2548 / 4202
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : นาโนคอมพอสิตของพอลิยูรีเทนที่มีโลหะออแกโนเคลย์ถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธีโซลูชันอินเทอร์กาเลชัน โดยใช้ปริมาณของออแกโนเคลย์แตกต่างกัน ออแกโนเคลย์ที่ใช้ คือ เบนโทไนต์ ซึ่งได้เปลี่ยนพื้นผิวด้วยโอเลอิลเมทิลบิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล)แอมโมเนียมคลอไรด์ พอลิยูรีเทนที่มีโลหะสามารถสังเคราะห์จากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบเชิงซ้อนเฮกซาเดนเทตชิฟเบสของโลหะสังกะสีกับพรีพอลิเมอร์ชนิดที่มีหมู่ไอโซไซยาเนตเป็นหมู่ที่ปลายสายโซ่ ผลการศึกษาพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้แสดงให้เห็นว่าพอลิยูรีเทนที่มีโลหะสามารถแทรกเข้าไปในระหว่างชั้นของออแกโนเคลย์ ซึ่งสามารถยืนยันด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จากการศึกษาด้วยฟูเรียร์ทรานซ์ฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี ทำให้ทราบว่าการที่มีชั้นซิลิเกตของออแกโนเคลย์ไม่ทำให้โครงสร้างของพอลิยูรีเทนที่มีโลหะในนาโนคอมพอสิตทำได้โดยใช้เทอร์โมกราวิเมตริกอะนาไลซิสและการวัดค่าลิมิติงออกซิเจนอินเดกซ์ตามลำดับ จากผลการศึกษาด้วยเทอร์โมกราวิเมตริกอะนาไลซิส พบว่าสมบัติของความเสถียรต่อความร้อนของนาโนคอมพอสิตไม่ดีกว่าพอลิเมอร์บริสุทธิ์ในช่วงอุณหภูมิต่ำ แต่จะดีกว่าพอลิเมอร์บริสุทธิ์ในช่วงอุณหภูมิสูง และนาโนคอมพอสิตสามารถทนต่อการติดไฟได้ดีกว่าพอลิเมอร์บริสุทธิ์ ผลการทดลองที่ได้จึงระบุว่า เกิดแรงดึงดูดระหว่างสายโซ่พอลิยูรีเทนที่มีโลหะและพื้นผิวของออแกโนเคลย์เนื่องจากทั้งคู่มีส่วนที่มีขั้ว และนอกจากนี้ปริมาณของออแกโนเคลย์ที่เติมลงไปยังส่งผลถึงสมบัติทางด้านความร้อนของพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตอีกด้วย