ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนของทังสเตนออกไซด์-ทินออกไซด์สำหรับอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทิลีน
Library Call : วพ.2548 / 4379
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ได้ทำการประดิษฐ์หัววัดแก๊สทังสเตนออกไซด์ – ทินออกไซด์ แบบฟิล์มหนาที่ทำการขึ้นรูปด้วยวิธีพิมพ์สกรีนโดยแผ่นฟิล์มที่ได้จะถูกประดิษฐ์จากผงอนุภาคนาโน ทังสเตนออกไซด์ – ทินออกไซด์ ซึ่งถูกเตรียมโดยวิธีการตกตะกอนของสารทินออกไซด์ ในสารละลายของแอมโมเนียมทังสเตตพาราเพนตะไฮเดรต กับกรดไนตริก ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของปริมาณ ทังสเตนออกไซด์ที่เติมลงไปในโครงสร้างของ ทินออกไซด์ที่มีสมบัติทางกายภาพและค่าความไวในการตอบสนองต่อแก๊สเอทิลีนโดยโครงสร้างทางจุลภาคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกจะถูกวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ จากการวิเคราะห์โดยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันพบว่าทินออกไซด์จะมีเฟสอยู่ในรูปของ แคสซิเทอร์ไรท์ และ ทังสเตนออกไซด์จะมีเฟสอยู่ในรูปโครงสร้างแบบโมโนคลินิก จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าลักษณะการเรียงตัวของตัวอย่าง ซึ่งจะเห็นโครงสร้างที่เรียงตัวกันของกลุ่มอนุภาคที่เกาะตัวกันมีขนาดเล็กโดยมีขนาดประมาณ 50-200 นาโนเมตร จากการพิจารณาค่าความไวในการตอบสนองต่อแก๊สเอทิลีนจะพบว่าหัววัดแก๊สที่เตรียมจากตัวอย่างที่ทำการเติม ทังสเตนออกไซด์ 0.01 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาณลงไปในโครงสร้างของทินออกไซด์ และทำการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมงจะให้ค่าความไวในการตอบสนองต่อแก๊สเอทิลีนสูงที่สุดโดยจะมีอุณหภูมิใช้งานเท่ากับ 300 องศาเซลเซียส