ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและสร้างโรงงานต้นแบบผลิตแก๊สสังเคราะห์
Library Call : ส1656
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการออกแบบโรงงานต้นแบบผลิตแก๊สสังเคราะห์จากสารชีวมวล พร้อมทั้งสร้างโรงงานต้นแบบ กำหนดให้ใช้ขี้เลื้อยและถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงมีอัตราการผลิตแก๊สสังเคราะห์ 30 ลบ.เมตรต่อชั่วโมง มีสัดส่วนของแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ รวมกับแก๊สไฮโดรเจนสูงถึง 32 เปอร์เซ็นต์ ในแก๊สที่ออกจากเตาผลิตแก๊สต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ในสายแก๊สไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ มีจุดน้ำค้างของไอน้ำในสายแก๊สที่ออกต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส และสามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี หน่วยปฏิบัติการหลักๆ 4 ระบบ ระบบที่ 1 คือ เตาผลิตแก๊สสังเคราะห์ เป็นเตาแบบ เชื้อเพลิงเลื่อนตกขณะเผา (Moving bed) การไหลของแก๊สภายในเตาเป็นแบบไหลลงและไหลขึ้น ระบบที่ 2 คือ ระบบขจัดฝุ่น เถ้า ทาร์ ออกจากสายแก๊สโดยวิธีสัมผัส โดยตรงกับน้ำในระบบสครับเบอร์ (Scrumbber) และหอสเปรย์ (Spray column) เพื่อลดฝุ่นและอุณหภูมิแก๊สลง ระบบที่ 3 คือ ระบบขจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากสายแก๊ส โดยใช้สารโมโนเอททาโนลาไมน์ (MEA) เพื่อควบคุมมิให้สายแก๊สที่ออกมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 2 เปอร์เซนต์ ระบบสุดท้าย เป็นระบบขจัดน้ำจากสายแก๊สโดยใช้ซิลิกาเจล เป็นสารดูดความชื้น จะควบคุมจุดน้ำค้างขาออกไม่ให้เกิน 20 องศาเซลเซียส โรงงานต้นแบบนี้ สามารถผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีผลรวมของแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์กับไฮโดรเจนประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนโดยปริมาตรของแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ต่อแก๊สไฮโดรเจน ประมาณ 1.9:1 แก๊สขาออกจากระบบดูดคาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ และมีจุดน้ำค้างที่ 11.1 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนอัตราส่วนโดยน้ำหนักของถ่านต่อขี้เลื่อยจะทำให้สัดส่วนโดยปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไป ค่าที่ทำให้เตาควบคุมง่ายคือ 1:2