ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและสร้างระบบอุปกรณ์ใช้ชีวมวลเดินเครื่องยนต์ดีเซล
Library Call : ว1/วศ 00427 c.2
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : รายงานฉบับนี้เป็นผลงานของโครงงานการออกแบบและจัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเดินเครื่องยนต์ โดยจะเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์อีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงตามธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป ซึ่งเราเรียกขบวนการนี้ว่าขบวนการ Gasification ในขั้นแรกจะเป็นการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Gasifier จากผลงานการวิจัยต่าง ๆ ทั้งของทางต่างประเทศและในประเทศ เมื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลได้มากเพียงพอแล้วก็จะทำการออกแบบระบบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ (Component design) ซึ่งได้แก่ Gas producer, Cyclone, Scrubber และ Mixer แล้วนำอุปกรณ์มาประกอบกันเข้าให้เป็นระบบ (System design) สำหรับทำการผลิตแก๊สจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำมาใช้ป้อนเป็นเชื้อเพลิงแก่เครื่องยนต์ โดยการออกแบบจะคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้าน technical, social และeconomic ประกอบกันไป แนวความคิดในการออกแบบนี้ก็ได้มาจากแนวความคิดเก่า ๆ ที่ทางต่างประเทศได้เคยทำการค้นคว้าทดลองสร้างมาแล้วผสมกับแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ได้ศึกษามาจากข้อมูลใหม่ ๆ ที่รวบรวมมาได้เป็นพื้นฐานในการออกแบบโดยได้ทำกาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย ภายหลังจากที่ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วก็จะทำการสร้างระบบอุปกรณ์เหล่านั้นขึ้นมา โดยใช้วัสดุที่เหมาะสมหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด มีคุณภาพดี และราคาถูก สำหรับในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบเดินเครื่องดูการทำงานหาจุดบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปและสำหรับรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคคำนวณไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะทำการวิจัยพัฒนาในเรื่องนี้ต่อ ๆ ไป