ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออปติไมซ์ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมในเครื่องเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : 500212  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเผาไหม้ด้วยฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนได้รับความสนใจในการวิจัยค้นคว้าอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นระบบที่มีสมรรถนะทางด้านประสิทธิภาพการเผาไหม้ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสูง เทคโนโลยีการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสามารถเผาไหม้ได้กับเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำเช่น ถ่านหิน, ชีวมวล และขยะอินทรีย์ เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงพร้อมกับหินปูนเพื่อดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขณะทำการเผาไหม้พร้อมๆกันได้ และอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ไม่สูงมาก จึงทำให้ผลิตสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ออกมาน้อย ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้มาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่นชานอ้อย, เปลือกไม้ และแกลบร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและแบบจำลองการเกิดปฏิกิริยาที่ปรับปรุงขึ้น พร้อมกับแบบจำลองทางจลนศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองระบบการเผาไหม้ในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ในการทดลองนี้ศึกษาผลของสภาวะในการดำเนินการต่างๆ เช่น อุณหภูมิการเผาไหม้, ปริมาณของอากาศ, อัตราส่วนของชีวมวลในเชื้อเพลิงผสม และชนิดของเชื้อเพลิงชีวมวล ที่มีต่อสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของคาร์บอน รวมถึงศึกษาผลของอัตราส่วนโดยโมลระหว่างปริมาณของแคลเซียมต่อซัลเฟอร์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การผสมเชื้อเพลิงชีวมวลเข้ากับลิกไนต์ในสายป้อนจะมีผลให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของคาร์บอนสูงขึ้น และในขณะเดียวกันยังลดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากกระบวนการด้วย