ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออพติไมซ์การเผาไหม้ร่วมในฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนของขยะพลาสติกและชีวมวล 
Library Call : 520684 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงขยะพลาสติกและชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและแบบจำลองกระบวนการเผาไหม้ที่ปรับปรุงขึ้น โดยขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบของเชื้อเพลิง เลือกแบบจำลองทางเทอร์โมไดนามิก กำหนดขนาดของหน่วยปฏิบัติการ ผลจากการศึกษาพบว่าสภาวะที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของคาร์บอนสูงที่สุด ซึ่งมีค่ามากกว่าร้อยละ 98 พร้อมทั้งลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ที่ปล่อยออกจากกระบวนการ คือ อุณหภูมิในการเผาไหม้ 900 องศาเซลเซียส อากาศส่วนเกินที่ร้อยละ 120 อัตราส่วนของปริมาณแคลเซียมต่อซัลเฟอร์เท่ากับ 1 และปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 ขององค์ประกอบของเชื้อเพลิงในสายป้อนเข้า นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้ออกแบบและสร้างห้องเผาไหม้จำลอง เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะการหมุนวนและผลของวอร์เทคริง พบว่า การไหลแบบหมุนวน และวอร์เทคริงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกักอนุภาคซึ่งยังไม่เผาไหม้ ไม่ให้หลุดออกจากห้องเผาไหม้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้ดีขึ้น