ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ลักษณะเฉพาะของกังหันลมจำลองแบบแกนดิ่ง
Library Call : ท195
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการวิจัยนี้ ได้ออกแบบและสร้างกังหันลมจำลองแบบแกนดิ่ง พร้อมโครงกะบังลมและแพนหาง เพื่อให้รับลมตามแนวระดับได้ทุกทิศทางและบังคับให้ลมประทะตามบริเวณที่ต้องการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแบบจำลอง 36 เซนติเมตร สูง 37 เซนติเมตร และมีโครงใบพัด 6 ใบ ขนาด 16?6 ?เซนติเมตร?^2 และมีใบพัดรูปลักษณะต่างชนิดกันคือ ชนิดรูปครึ่งทรงกลมกลวง รูปครึ่งทรงกระบอกกลวง รูปแบนราบ รูปกล่องสี่เหลี่ยม รูปปริซึ่มพาราโบลา และ รูปปริซึ่มไฮเปอร์โบลา ทำการทดสอบเพื่อหาค่าพื้นที่หน้าตัดของใบพัดที่ให้อัตราการหมุนสูงสุด และหากังลังงานสูงสุดที่ได้ออกมา พบว่า กังหันลมเมื่อใช้ใบพัดชนิดรูปครึ่งวงกลมกลวง จะให้ค่าอัตราการหมุนสูงสุด ส่วนกังหันลมเมื่อใช้ใบพัดรูปครึ่งทรงกระบอกกลวง จะให้ค่าสัมประสิทธิ์ของกำลังงานสูงสุด ประมาณ 0.26 ที่อัตราส่วนของอัตราเร็วประมาณ 0.44 ทำการทดสอบ ณ อัตราเร็วลมต่างๆในอุโมงค์ลมของภาควิชาฟิสิกส์