ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : น้ำมันชีวภาพจากชีวมวลด้วยวิธีกรดและเบส
Library Call : PJ.2554 / 5926
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการพลังงานอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเชื้อเพลิง (น้ำมัน) ส่งผลให้เชื้อเพลิงมีราคาสูงและมีแนวโน้มที่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีเศษเหลือใช้จากการเกษตรหรือชีวมวล (Biomass) เป็นจำนวนมาก งานวิจัยนี้จึงศึกษาการผลิตน้ำมันชีวภาพ ( Bio-oil ) จากชีวมวล คือ ชานอ้อยและกะลาปาล์ม เพื่อเพิ่มค่าการเปลี่ยน (Conversion) ผลผลิตน้ำมัน (Oil-yield) และคุณภาพน้ำมันชีวภาพโดยเติมตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพ (Bio-oil) โดยใช้กระบวนการทำให้เป็นของเหลวและศึกษาผลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อสมบัติของน้ำมัน โดยเลือกใช้ Oxalic acid (OA) และเบสTetramethylammonium hydroxide (TMAH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนเซลลูโลสและลิกนินในชีวมวล ซึ่งในขั้นแรกใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นในขั้นที่สองใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ความเข้มข้นของกรดและเบส 5, 10 %wt อุณหภูมิ 130, 150 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและใช้แก๊ส N2 ที่ความดันเริ่มต้น 1 atm พบว่าค่าร้อยละการเปลี่ยนของชานอ้อยในปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียวอยู่ในช่วง 65.6 – 71.0 % ค่าร้อยละการเปลี่ยนของชานอ้อยในปฏิกิริยาขั้นที่สองอยู่ในช่วง 76.7 - 85.7 % ค่าร้อยละการเปลี่ยนของกะลาปาล์มในปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียวอยู่ในช่วง 46.5 - 54.7 % และค่าร้อยละการเปลี่ยนของกะลาปาล์มในปฏิกิริยาขั้นที่สองอยู่ในช่วง 67.2 - 73.6 % ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอนของชานอ้อยและกะลาปาล์มอยู่ในช่วง 92.5 - 96.1% และ 78.9 - 86.2 % ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าองค์ประกอบของน้ำมันชีวภาพที่ได้จากชานอ้อยและกะลาปาล์ม มีองค์ประกอบหลักคือ Acetic acid, Pentanoic acid, Hexanoic acid, Propanoic acid และสารประกอบ Ester ในขณะที่ค่าความร้อนของกะลาปาล์มจะอยู่ในช่วง 20.7 - 23.8 kJ/g ซึ่งมากกว่าชานอ้อยที่มีค่าความร้อนอยู่ในช่วง 19.0 - 22.9 kJ/g