ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ปฏิกิริยาของไตรกลีเซอไรด์ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชโดยใช้แอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤต
Library Call : PJ.2554 / 5936
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชในแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพในแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตในงานวิจัยที่ผ่านมานิยมใช้อัตราส่วนโดยโมลของแอลกอฮอล์ต่อน้ำมันค่อนข้างสูง เพื่อทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้อย่างสมบูรณ์ แนวทางหนึ่งในการลดอัตราส่วนโดยโมล คือ การทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไตรกลีเซอไรด์ของกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ทั้งที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว (ไตรโอเลอิน,ไตรเสตียริน และไตรลิโนเลอิน) กับแอลกอฮอล์ (เมทานอลและเอทานอล) ในภาวะเหนือวิกฤต เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำมันพืชกับแอลกอฮอล์มีความซับซ้อน จึงควรเริ่มศึกษาปฏิกิริยาจากสารบริสุทธิ์ก่อน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยามาเป็นประโยชน์ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไปในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาปฏิกิริยาระหว่างไตรกลีเซอร์ไรด์กับแอลกอฮอล์ในอัตราส่วนโดยโมลต่างๆ (ไตรกลีเซอไรด์กับเมทานอลใช้อัตราส่วนตั้งแต่ 1:9 ถึง 1:15 ส่วนไตรกลีเซอไรด์กับเอทานอลใช้อัตราส่วนตั้งแต่ 1:15 ถึง 1:21) โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ (Batch Reactor) อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองคือ 350 องศาเซลเซียส 375 องศาเซลเซียสและ 400 องศาเซลเซียส และเวลาในการทำปฏิกิริยาคือ15 นาทีและนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas chromatograph) เพื่อหาร้อยละผลได้ของเอสเทอร์พบว่าอัตราส่วนโดยโมลของไตรกลีเซอไรด์ชนิดไตรโอเลอินและไตรลิโนเลอินต่อเมทานอลที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา คือ 1:15 อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยร้อยละผลได้ของเมทิลเอสเทอร์เท่ากับ 66 และ 69 ตามลำดับ อัตราส่วนโดยโมลของไตรกลีเซอไรด์ชนิดไตรเสตียรินต่อเมทานอลที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา คือ 1:15 อุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียส โดยร้อยละผลได้ของเมทิลเอสเทอร์เท่ากับ 59 อัตราส่วนโดยโมลของไตรกลีเซอไรด์ชนิดไตรโอเลอินและไตรลิโนเลอินต่อเอทานอลที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา คือ 1:21 อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยร้อยละผลได้ของเอทิลเอสเทอร์เท่ากับ 56 และ 43 ตามลำดับ และอัตราส่วนโดยโมลของไตรกลีเซอไรด์ชนิดไตรเสตียรินต่อเอทานอลที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา คือ 1:21 อุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียส โดยร้อยละผลได้ของเอทิลเอสเทอร์เท่ากับ 56